Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Kultūras nozares finansēšanas problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi"
Nosaukums angļu valodā „Financial problems of culture sector in Latvia and possible solutions”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. M.Šenfelde
Recenzents Mg.oec., lektore I.Judrupa
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma Kultūras nozares finansēšanas problēmas Latvijā un to iespējamie risinājumi ir aktuāla, jo nesakārtotie koncertorgnizāciju finansēšanas jautājumi neļauj tām sekmīgi darboties, savukārt koncertorgnizāciju vadītājiem ir ļoti grūti tās vadīt, nezinot, kā veidosies finansējums pat tuvākā nākotnē. Koncertorganizācijām šobrīd nav vienotas finansēšanas sistēmas, kurā būtu iekļauti kritēriji, kuru izpildīšanas vai neizpildīšanas gadījumā mainītos valsts finansējuma lielums. Maģistra darbā kultūras nozare tiek apskatīta šaurākā nozīmē, jo autore darbā aplūko tieši piecu koncertorganizāciju plānoto finansēšanas sistēmu un tās aprēķina kārtību. Maģistra darba mērķis ir sniegt priekšlikumus koncertorganizāciju finansēšanas sistēmas pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autore veica valsts budžeta un tā veidošanās analīzi, lielāku uzmanību pievēršot Kultūras ministrijas budžetam. Sīkāk tika izpētīts kultūras nozares budžets laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam, īpašu uzmanību pievēršot budžeta programmai Māksla un literatūra. Otrajā nodaļā autore sniedza piecu koncertorganizāciju Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra VSIA, Liepājas Simfoniskā orķestra VSIA, Latvijas Koncerti VSIA, Kremerata Baltica VSIA un Valsts akadēmiskā kora Latvijas komercdarbības īsu raksturojumu. Trešajā nodaļā tika izpētīta un izanalizēta koncertorganizāciju valsts dotācija un tās piešķiršanas kārtība, akcentējot dotācijas ietekmi uz organizāciju darbību un nākotnes mērķiem. Koncerorganizācijām līdz 2011. gadam nav izveidota vienota dotāciju piešķiršanas kārtība, taču 2011. gada sākumā, sadarbojoties Kultūras ministrijai ar koncertorganizāciju vadītājiem, tika izstrādāti 4 budžeta dotācijas piešķiršanas shēmas varianti, vienīgi jāatzīmē, ka realizēts neviens no tiem netika. Maģistra darbā ir veikta VSIA Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra ieņēmumu finansiālā analīze. Ceturtajā nodaļā tika akcentētas finansēšanas sistēmas problēmas un izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidošanai. Darba apjoms ir 73 lapaspuses, tajā ir 9 tabulas un 16 attēli. Bibliogrāfiskā sarakstā minēti 39 avoti.
Atslēgas vārdi Kultūras nozare, finansēšanas problēmas, budžets, koncertorganizācijas, finansēšanas sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Culture, budgets, concert organization, financing system, the problems of the financing system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2012 22:07:43