Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēja ārvalstu tirgos”
Nosaukums angļu valodā „Competitiveness of Latvian industrial companies in foreign markets”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Judrupa
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalura darba autors: Igors Lapkovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēja ārvalstu tirgos Studiju programma: Uzņēmējdarbības vadīšana Bakalaura darba apjoms: Pētījums sastāv no 2 nodaļām un 17 apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 61 lapaspuse. Darbā ir integrētas 7 tabulas, 17 attēli un 11 pielikumi. Atslēgas vārdi: Rūpniecība, konkurētspēja, ārvalstu tirgus. Pētījuma mērķis: Izpētīt rūpniecības uzņēmumu konkurētspēju ārvalstu tirgos. Pētījuma uzdevumi: 1. Raksturot uzņēmējdarbības un ražošanas teorētiskos aspektus un uzņēmuma konkurētspēju; 2. Veikt rūpniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītāju analīzi; 3. Veikt Latvijas un ārvalstu uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi; 4. Veikt finanšu un darbības rādītāju aprēķinu salīdzinošo analīzi; 5. Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darba saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam pētījuma mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, pētījumā teorētiskās bāzes radīšanas ietvaros, ir veikta uzņēmējdarbības un ražošanas teorētiskā analīze, kā arī veikta konkurētspējas analīze uzņēmējdarbībai. Pētījuma noslēdzošā daļā ir veikta rūpniecības uzņēmumu saimnieciskās un finanšu darbības radītāju analīze un to salīdzināšana. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskais saraksts ietver 27 avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījuma gaitā, īstenojot izpētes darbību atbilstoši sākotnējam izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, noskaidrojām, ka farmaceitiska rūpniecība ir virzīta pamata tikai uz ārējo tirgū. Veicot saimniecisko un finanšu darbības analīzi tika noskaidrots, ka Latvijas uzņēmumi AS „Grindeks” un AS „OlainFarm” ir konkurētspējīgi ārvalstu tirgū, kas aizņēm 93%-95% no ražošanas apjoma. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lapkovskis I. Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēja ārvalstu tirgos: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Balabka N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 61. lpp.
Atslēgas vārdi Rūpniecība, konkurētspēja, ārvalstu tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Industry, competitiveness in foreign markets
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2011 14:33:01