Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Skrundas novada pašvaldības attīstības programma līdz 2020. gadam"
Nosaukums angļu valodā „Development programme for Skrunda district self-government up to 2020”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Mg.oec.,lektore I.Judrupa
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts studiju programmā Ekonomika ar virzienu Starptautiskā un reģionālā ekonomika. Maģistra darba nosaukums ir Skrundas novada pašvaldības attīstības programma līdz 2020. gadam. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. 1. daļa ir teorētiskā daļa, kurā tiek apskatīta teorētiskā informācija par pētāmo objektu. 2. daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek analizēta informācija, lai varētu definēt problēmas. 3. daļa ir praktiskā daļa, kur tiek piedāvāts risinājums noteiktajām problēmām. Maģistra darba pirmajā daļā tika pētīta teorētiskā informācija par teritoriālo attīstības dokumentu nozīmi un būtību. Tika izpētīti esošie plānošanas dokumenti ilgtermiņā un vidējā termiņā, vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Tika analizēta dokumentu hierarhija un to uzstādīto prioritāšu saskaņotība un pēctecība. Visa rezultātā tika gūts priekšstats par pašvaldības attīstības programmas izstrādes procesu. Otrajā maģistra daļā tika analizēta Skrundas novada pašvaldības ekonomiskā situācija. Tabulu un diagrammu veidā tika atspoguļoti rādītāji par iedzīvotājiem un apdzīvojuma struktūru, izglītību, uzņēmējdarbības vidi un budžetu. Trešā daļa ir praktiskā daļa, kurā tika izstrādāta Skrundas novada pašvaldības attīstības programma. Tika izvirzīti ilgtermiņa mērķi un prioritātes, vidēja termiņa mērķi un prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un pasākumi. Pētījuma rezultātā tika noteiktas novada ekonomikas vājības, kas patiesībā nav saistītas tikai ar kādu konkrētu teritoriju vien, bet tās ir valsts mērogā un virzieni ir Latvijas iedzīvotāji un uzņēmējdarbības aktivitāte. Skrundas novada pašvaldībai nav izstrādāta attīstības programma tāpēc ir nepieciešams izstrādāt jaunu. Attīstības programmas pamatvērtības tika noteiktas kvalitatīva dzīves vide, aktīva ekonomiskā vide un efektīva pašvaldības pārvalde. Izstrādājot uzdevumus un pasākumus to īstenošanai, kā piemērs tiek atspoguļots investīciju projekts (trīs varianti), kur ar iedzīvotāju aptauju tiek noskaidrots sabiedrības viedoklis un vēlme. Pašvaldības attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura plānošanai ir ļoti liela nozīme pašvaldības nākotnes attīstībā. Ir ļoti svarīgi, ka šī programma tiek izstrādāta pēc nosacījumiem un tiek izvirzīti pareizi attīstības stratēģijas uzstādījumi. Maģistra darbs sastāv no 90 lapām. Darbā ietvertas 26 tabulas un 21 attēls.
Atslēgas vārdi Attīstības programma, attīstības programmas izstrāde, vīzija,ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development program, creation of a development program, vision, long term and short term priorities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2011 11:18:13