Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Velosipēdu ražotne ar biroja daļu", (Bak.darbs "Cementa kompozītu šļūdes eksperimentālā pētīšana stiepes slogojumā")
Nosaukums angļu valodā "Bicycle Factory with an Office", ("Experimental Investigation of Cement Composites’ Tensile Creep")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andīna Sprince
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas darbs strukturēts divās daļās – pētnieciskā daļa un inženierprojekts. Darba pētnieciskajā daļā “Cementa kompozītu šļūdes eksperimentālā pētīšana stiepes slogojumā” veikta tehniskās un zinātniskās literatūras analīze saistībā ar cementa kompozītu mehānisko īpašību specifiku stiepes spriegumstāvoklī un materiālā norisošajiem deformāciju mehānismiem ilgstošā stiepes slogojumā. Apskatīta cementa kompozītu šļūdes stiepē nozīme būvkonstrukciju aprēķinos, pielietotās aprēķinu metodes un efekti, kādus faktiski rada šļūdes procesi. Izklāstīti dažādos materiālu standartos atzītie cementa kompozītu sastāvi un laboratoriskie testēšanas paņēmieni stiepes slogojumā, kā arī biežāk pielietoto testēšanas metožu problemātika. Īpaši analizētas priekšrocības un ierobežojumi, ko sniedz cementa kompozītu testēšana centriskā stiepē. Sastādīts ilustrēts zinātniskajos eksperimentos pielietoto cementa kompozītu stiepes šļūdes, plaisu izpētes un rukuma iekārtu pārskats, kur pēc tehniskā risinājuma un funkcijām klasificētas, salīdzinātas 35 iekārtas. Izstrādāts tehniskais risinājums jaunam slogošanas stendam – iekārtai, kas paredzēta cementa kompozītu rukuma un šļūdes stiepē pētīšanai ar digitālo attēlu korelācijas tehniku. Izstrādāti detalizēti stenda projekta rasējumi un materiālu specifikācijas. Inženierprojekta daļā izstrādāti risinājumi divstāvu apjoma ēkai “Velosipēdu ražotne ar biroja daļu” ar kopējo platību – 749 m2, būvtilpumu – 4524 m3. Izklāstīta projekta funkcionālā un arhitektoniskā iecere, būvvietas ģeotehniskie apstākļi, norādīti labiekārtojuma, siltumtehniskie, būvakustikas, ugunsdrošības, inženierkomunikāciju, kā arī konstruktīvie risinājumi. Veikta dimensionēšana, analītiski un datorizēti aprēķini galvenajām būvkonstrukcijām - starpstāvu pārseguma monolītajai dzelzsbetona plātnei, tērauda šķērsrāmja kolonnai un pārseguma sijām, seklas iebūves monolītā dzelzsbetona stabveida pamatiem. Izstrādāti tērauda kolonnas un pārseguma siju sajūguma mezgli, kolonnas balstmezgls uz stabveida pamata. Veikti aprēķini un ekonomiskais salīdzinājums tradicionālam pilna šķērsgriezuma monolītā dzelzsbetona pārsegumam un atvieglotam dzelzsbetona pārsegumam ar tukšuma veidotājiem. Aprēķināti būvdarbu un izmantojamo materiālu apjomi, sastādītas tāmes un būvdarbu kalendārais plāns. Projektā sniegti būvdarbu organizācijas un darbu veikšanas risinājumi un to grafiskie pielikumi. Kopumā darbs satur 209 lappuses, ietverot 27 tabulas, 134 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 117 literatūras avoti. Darba pielikumos pievienotas projektētās eksperimentālās iekārtas rasējumi, 8 inženierprojekta grafiskās lapas un būvdarbu apjomu saraksts.
Atslēgas vārdi Cementa kompozīti, šļūde, rukums, šļūdes stends, birojs, ražošanas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Cement composites, creep, shrinkage, creep rig, office, factory
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 19:38:28