Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Kooperācijas virzienu novērtējums piensaimniecības nozarē Latgales reģionā
Nosaukums angļu valodā Assessment of cooperation directions in the dairy industry in the Latgale region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Anotācija Darba autors: Normunds Medens Darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents, Mg. oec. Normunds Balabka Darba temats: Kooperācijas virzienu novērtējums piensaimniecības nozarē Latgales reģionā Darba veids: Maģistra darbs Darba struktūra: Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 90 lpp, 17 tabulas, 14 attēli, 13 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma gaitā tika analizētas kooperācijas teorija un Eiropas valstu pieredze kooperatīvu juridiskajā regulējumā. Tika analizēta piensaimniecības attīstība Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Polijā un Vācijā. Darba aktualitāte saistīta ar lauksaimniecības struktūras izmaiņām Baltijas jūras reģiona valstīs, kas raksturojamas ar pakāpenisku zemnieku saimniecību paplašināšanos, bet mazāku saimniecību slēgšanu vai nozares maiņu, piemēram, no piena lopkopības uz graudkopību. Darbā tika analizēta Latgales reģiona lauksaimniecības struktūra un kooperatīvu galvenās problēmas un izaicinājumi. Pētījuma noslēgumā tiek piedāvāti trīs modeļi kooperācijas attīstībai Latgales reģionā. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums ir trīs modeļu izveide piensaimniecības un citiem kooperatīviem Latgales reģionā: 1) Tiek piedāvāts likumā mainīt dibinātāju skaitu lauksaimniecības kooperatīviem (zemnieku saimniecībām). 2) Lai veicinātu kooperatīvu un pārstrādes uzņēmumu sadarbību tiek piedāvāts divu virzienu kooperatīvu modelis ar iespēju dibināt apakšuzņēmumus un ranžēt balsu skaitu proporcionāli kapitāla ieguldījumiem. 3) Pašvaldības iesaiste Latgales reģiona kooperācijas attīstībai tiek piedāvātas kooperācijas padomes dibināšana. Padomes izveide veicinātu sadarbībspēju starp pašvaldību un lauku teritorijām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Par pētījuma bāzi ir izvēlēti Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, Somijas, Polijas kooperatīvu normatīvie akti un asociāciju pieejamie dokumenti. Dažādu zinātnisko publikāciju un pētījumu analīze, kas saistīta ar kooperatīvu teoriju un vēsturi konkrētajās valstīs. Statistikas datu analīze. Pētījuma bāze ir 83 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: kooperatīvs, piensaimniecība, Eiropas Savienība (ES), kooperatīvu likums, kooperatīvu asociācija, kooperācijas attīstība, lauksaimniecība.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: kooperatīvs, piensaimniecība, Eiropas Savienība (ES), kooperatīvu likums, kooperatīvu asociācija, kooperācijas attīstība, lauksaimniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: cooperative, dairy farming, European Union (EU), cooperative law, cooperative association, cooperative developmenty, agriculture.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2023 11:20:10