Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dravas mājas Latvijā: multifunkcionāls biškopības centrs Aucē
Nosaukums angļu valodā Honey Extraction Houses in Latvia: Multifunctional Beekeeping Center in Auce, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Dainis Bērziņš
Anotācija Maģistra darbā “Dravas mājas Latvijā: multifunkcionāls biškopības centrs Aucē” tiek aplūkots dravas māju ilgtspējīgas attīstības ietvars pilsētvides un lauku teritorijās, apsekojot 11 dravas māju novietnes Latvijā, izpētot biškopības centru un dravas māju veidošanās vēsturiskos apstākļus, ārvalstu praksi apputeksnētājus atbalstošas vides veidošanā, kā arī analizējot esošo dravas māju funkcionālās shēmas un specifiskās telpu grupu prasības ērtai lietošanai un izveidojot mūsdienīgam multifunkcionālam biškopības mācību centram atbilstošu telpu programmu. Darba mērķis ir iegūt un apkopot informāciju par dravas māju arhitektūru Latvijā, kas būtu pamats, lai sastādītu atbilstošu multifunkcionāla, moderna biškopības mācību centra telpu programmu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta un apkopota literatūrā pieejamā informācija par biškopības centru veidošanās vēsturiskajiem apstākļiem 20. gadsimtā, identificēti galvenie ar dravas mājām saistītie attīstības izaicinājumi Latvijā un apputeksnētāju nozīme ilgtspējīgā lauku un pilsētvides attīstībā, apsekotas 11 dravas mājas un intervēti to īpašnieki par dravas māju nepieciešamo telpu grupu specifiskām funkcionālām prasībām. Pamatojoties uz maģistra darbā iekļauto informāciju un veikto izpēti, autore secinājusi, ka ilgtspējīgai lauku un pilsētvides attīstībai ir jānodrošina gan plānotāju, gan sabiedrības u.c. iesaistīto pušu holistiska sadarbība. Apputeksnetājus atbalstošas vides attīstības veicinašanā liela nozīme ir tieši sabiedrības izglītošanā, ka arī jaunu ar medus bišu populāciju izzušanu saistītu jautājumu izpētē. Autore, veicot ārvalstu pieredzes izpēti, novērojusi, ka multifunkcionāla biškopības mācību centra izveide nodrošina ne tikai vietu aktuāliem apputeksnētāju pētniecības darbiem, bet arī darbojas kā pilsētas attīstības katalizators, veicinot sabiedrības iesaisti un izglītošanu, tūrismu un darbavietu nodrošinājumu. Pētījuma izstrādes gaitā lietota dravas māju vizuāli telpiskās un grafoanalītiskās izpētes metode, tai skaitā veiktas 11 kvalitatīvās intervijas telpu funkcionālo shēmu analīzei, ņemot vērā Latvijas vides plānošanas dokumentācijas un aktuālo vides ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, 59 lapaspusēm, 40 attēliem un shēmām, 16 pielikumiem un 66 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi dravas mājas, ilgtspējīga plānošana, apputeksnētājus atbalstoša vides plānošana, biškopības mācību centrs, biškopība, Auce.
Atslēgas vārdi angļu valodā honey houses, sustainable planning, pollinator friendly environmental planning, beekeeping research center, beekeeping, Auce.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:58:26