Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzelzceļa arhitektūra pilsētvidē: dzelzceļa stacijas “Zemitāni” teritorijas revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Railway Architecture in Cities: Revitalization of Zemitāni Railway Station Area, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Ilze Miķelsone
Anotācija Maģistra darba “Dzelzceļa arhitektūra pilsētvidē: dzelzceļa stacijas “Zemitāni” teritorijas revitalizācija” mērķis ir noteikt būtiskākos aspektus dzelzceļa staciju attīstībā, kas sekmē apkārtējās vides ilgtspējas uzlabošanā, pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un empīriskajā pētījumā gūtajām atziņām. Darbam veidots divās daļās - pētniecības daļa sastāv no ievada, trīs nodaļām un izrietošajiem secinājumiem. Diplomprojekta skaidrojošā apraksta daļa sastāv no trīs nodaļām, kurās caur analīzi attīstīta diplomprojekta koncepcija un risinājumu pamatojums. Daļas saista izmantoto informācijas avotu saraksts ar 310 avotiem latviešu un angļu valodā, un pielikumi. Pētnieciskās daļas pirmajā nodaļā apzināta hronoloģiskā dzelzceļa arhitektūras tipoloģiskā un funkcionālā attīstība. Nodaļā sistematizētas un analizētas publicēto projektu tipoloģiskās iezīmes, kā arī analizēta socioloģiskā aptauja, definējot iedzīvotāju viedokli par staciju un saistošo teritoriju kvalitātes iezīmēm. Otrajā nodaļā analizēta arhitektūras izpausmju un tām pieguļošo teritoriju mijiedarbība. Pētījumā iztirzātas teritoriju attīstību definējošās stiprās, vājās, iespēju un draudu iezīmes. Darba trešajā nodaļā pamatā caur piemēru analīzi un ekspertu intervijām sistematizēti atsevišķu projektēšanas metožu sasniedzamie rezultāti. Apkopoti praktizējošu arhitektu un nozares ekspertu viedokļi par blīvi apdzīvotu teritoriju dzelzceļa staciju attīstīšanas tendencēm un ietekmi apkārtējās vides ilgtspējas uzlabošanā. Pētnieciskās daļas noslēgumā ir sistematizēti pētījuma gaitā radušies secinājumi. Mūsdienās atšķirībā no sākotnējām ēkām, pakalpojumu kvalitātes pamatvajadzības ir būvju un teritoriju sasniedzamība, vides pieejamība kā arī semantiski patīkamas, drošas infrastruktūras attīstīšana. Attīstot centrālās stacijas, pamata ieinteresētībai jābūt uz stacijas iekšējām funkcijām, savukārt pilsētu pieturvietās – uz teritoriālajām funkcionālajām iespējām. Diplomprojekta daļas ievadā veikta pirmsprojekta izpēte, kur analizēta gan Latvijas dzelzceļa tīkla, gan specifiski Zemitāna stacijai saistošo līniju attīstība. Apkopota informācija par Zemitāna stacijas un teritorijas hronoloģisko attīstību, kā arī fiksēta esošā situācija apkārtnē. Rezultātā veidots projektēšanas uzdevuma definējums, un tā iespaidā veikta esošās prakses analīze, kurā apskatīti vadošie koncepti pilsētbūvniecībā un dzelzceļa staciju teritoriju revitalizācijā, papildinot pētniecības daļā gūtās atziņas. Balstoties uz pirmsprojekta un prakses analīzēm, definēta diplomprojekta koncepcija un apkopoti diplomprojekta risinājumi. Darba apjoms ir 125 lapaspuses, tajā iekļauti 73 attēli un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi dzelzceļa arhitektūra, dzelzceļa stacijas, tranzītā orientēta attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā railway architecture, railway stations, transit-oriented development, TOD
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 17:30:33