Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Risinājumi Valsts ieņēmumu dienesta komunikācijas stratēģijas pilnveidei”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Improvement of the Communication Strategy of the State Revenue Service”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Risinājumi Valsts ieņēmumu dienesta komunikācijas stratēģijas pilnveidei”. Šī tēma ir aktuāla, jo mūsdienās komunikācijai ir viena no svarīgākajām lomām jebkuras organizācijas darbā. Tehnoloģijas ļoti strauji attīstās un parādās arvien vairāk komunikācijas kanālu un informācijas avotu. Arī COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze ir parādījusi, ka gandrīz viss, kas notiek pasaulē var mainīties zibenīgi ātri, bet viens no svarīgākajiem rīkiem, kas palīdzēja organizācijām turpināt darbu šādos apstākļos ir komunikācija un tās pielāgošana jaunai realitātei. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk tekstā – VID) arī pievērš daudz uzmanības gan iekšējai, gan ārējai saziņai, komunicējot ar savām mērķauditorijām ar visdažādāko saziņas kanālu palīdzību un realizējot citus pasākumus veiksmīgas komunikācijas realizēšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai un informēšanai. Pētījuma objekts ir VID iekšējā un ārējā komunikācija, savukārt, pētījuma priekšmets ir VID aktuālā komunikācijas stratēģija. Ļoti būtiski komunikācijas stratēģijā pievērst pietiekoši daudz uzmanības gan iekšējai, gan ārējai komunikācijai, jo abām ir ārkārtīgi liela nozīme iestādes funkcionēšanā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt komunikācijas stratēģijas modeli iekšējās un ārējās komunikācijas pilnveidošanai un informācijas apmaiņas uzlabošanai. Šī mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Veikt iekšējās un ārējās vides analīzi, kā arī stratēģiskās vadības modeļa analīzi; 2. Identificēt un analizēt galvenās komunikācijas problēmas un vājās puses, kā arī apskatīt iespējas tās neitralizēt; 3. Apkopot informāciju par mūsdienu komunikācijas teorijas svarīgākajiem aspektiem un pamatnostādnēm; 4. Veicot datu analīzi, noskaidrot vai ir kādi komunikācijas stratēģijas pamatelementi, kas trūkst aktuālajā VID komunikācijas stratēģijā; 5. Izstrādāt VID komunikācijas stratēģijas modeli. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā sniegts esošas VID komunikācijas politikas raksturojums un tiek aprakstīti VID galvenie informācijas apmaiņas kanāli, kā arī tiek analizēti komunikācijas efektivitātes novērtēšanas instrumenti un ar to saistītie statistiskie dati. Šajā daļā tiek apskatīts normatīvais regulējums komunikācijas jautājumos, kā arī tiek analizēti autores veiktajā pētījumā iegūtie dati un tiek veikta VID aktuālās komunikācijas stratēģijas analīze. Otrajā daļā tiek izpētīta ar stratēģisko vadīšanu un stratēģisko komunikāciju saistītā teorija. Pamērām, komunikācijas veidi un to mērķi organizācijā; komunikācijas stratēģijas nozīme un izveide utt. Pētījuma trešajā daļā, balstoties uz darbā apskatītajam teorētiskajām atziņām, kā arī ņemot vērā vairāku pētījumu rezultātu analīzi, tiek izstrādāta VID alternatīva komunikācijas stratēģija. Maģistra darba apjoms ir 100 lpp. Maģistra darbā izmantoti 39 attēli un 5 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 92 vienības.
Atslēgas vārdi Komunikācija, Komunikācijas stratēģija, Valsts ieņēmumu dienests, VID, Komunikācijas trūkumi, Iekšējā un ārējā komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication, Communication strategy, State Revenue Service, SRS, Communication problems, Internal and external communication
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2022 13:19:39