Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Kritēriju izstrāde ostu infrastruktūras objektu Ietekmes uz Vidi novērtējumam"
Nosaukums angļu valodā "Development of criteria of port infrastructure facilities of the Environmental Impact Assessment"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Rošā
Recenzents K.Rošā
Anotācija Cilvēku rīcība un tās radītā ietekme uz vidi sasniegusi kritisko līmeni, rada draudus cilvēka veselībai, videi un ir novedusi pie resursu izsīkšanas. Viena no sfērām, kur pastāv vislielākās problēmas attiecībā uz ietekmi uz vidi ir enerģētika, kas galvenokārt saistīta ar fosilo kurināmo izmantošanu - rodas siltumnīcefekta izraisošo gāzu piesārņojums, kas ir klimata pārmaiņu cēlonis. Viens no veidiem kā uzlabot situāciju ir energoapgādē izmantot atjaunojamos resursus, piemēram, vēju. Jebkura veida attīstība ietekmē vidi, pozitīvi vai negatīvi, tās nepieciešams identificēt un novērtēt. To iespējams izdarīt ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras palīdzību. Esošajā ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmā Latvijā pastāv problēmas. Viena no problēmām ir tā, ka nav izstrādātas vadlīnijas Latvijas apstākļiem kā procedūru veikt kopumā vai konkrētai sfērai, piemēram, vēja enerģijai. Darba mērķis ir analizēt esošos ietekmes uz vidi novērtējumus vēja parku projektiem pasaulē, salīdzināt un atrast nozīmīgākos faktorus un ietekmes. Balsoties uz esošās informācijas tiek izstrādātas vadlīnijas vēja parku ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai Latvijā. Darba gaitā ir izpētīta atjaunojamo enerģijas resursu attīstība pasaulē un Latvijā, izpētīti Latvijas plāni atjaunojamo energoresursu attīstības mērķu sasniegšanai. Ir apskatītas un izanalizētas piemērošanas jomas noteikšanas atskaites, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi vēja parkiem. Darba gaitā ir izpētītas arī vadlīnijas, kādas pastāv pasaulē – vēja parku būvniecībai, ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai vēja parkiem, kā arī konkrētu ietekmju pētīšanai. Izpētes rezultātā noskaidrotas galvenās ietekmes no vēja enerģijas ražošanas, kā arī izstrādātas vadlīnijas vēja parku ietekmes uz vidi novērtējumiem Latvijā.
Atslēgas vārdi Ietekmes uz vidi novērtējums; vējš; vadlīnijas
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental impact assessment; wind; guidelines
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2011 15:58:30