Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Personāla vadības modeļu ietekmes uz ražošanas rezultātu novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of the impact of human resource management models on the manufacturing outcomes"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Tatjana Survilo
Anotācija Maģistra darba autors: Sindija Lose Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Personāla vadības modeļu ietekmes uz ražošanas rezultātu novērtēšana Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 42 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 43 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek aprakstīts ražošanas uzņēmums SIA “Arbo windows”. Tiek veikta darbinieku aptauja, lai noteiktu uzņēmuma izmantoto personāla vadības pieeju. Tiek novērtēts uzņēmuma ražošanas rezultāts, izmantojot uzņēmuma ražošanas sniegumu, personālu, finanšu analīzi un uzņēmuma sasniegumu apkopojumu. Teorētiskajā daļā tiek pētītas personāla vadības teorijas un modeļi. Tiek apzināti ražošanas rezultāta novērtēšanas veidi uzņēmumā. Tiek novērtēta personāla vadības ietekme uz ražošanas uzņēmuma rezultātiem. Metodoloģijas daļā tiek aprakstīta aptauju un eksperta interviju datu vākšana un veikts izlases raksturojums. Tiek izstrādāta ražošanas rezultātu novērtēšanas metodoloģija. Empīriskajā daļā veiktas ekspertu intervijas 4 dažādas nozares ražošanas uzņēmumos. Tiek noteikti intervēto uzņēmumu personāla vadības pieejas. Ražošanas rezultātu novērtēšanai tiek veikta 4 gadu finanšu pārskatu analīze. Tiek salīdzināti intervēto uzņēmumu ražošanas rezultāti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Lose, S., Gaile-Sarkane, E. (2022). Personāla vadības modeļu ietekmes uz ražošanas rezultātu novērtēšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 96 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, personāla vadības modeļi, ražošanas rezultāts
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resurce management, human resource management models, manufacturing outcomes
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2022 14:56:07