Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Latvijas ekonomikas pielāgošanas klimata neitralitātei iespēju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the possibilities of transforming the Latvian economy to climate neutrality
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dzintars Jaunzems
Recenzents Tatjana Survilo
Anotācija Profesionālā bakalaura darba tēma ir “Latvijas ekonomikas pielāgošanas klimata neitralitātei iespēju novērtējums”. Darba autors ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 4. kursa students Pauls Asaris. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir inženierzinātņu doktors Dzintars Jaunzems. Darbs balstās uz studenta gūto darba pieredzi darbā RTU Enerģētikas un Vides Inženierzinātņu Fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Darba mērķis ir ar Latvijas enerģētikas TIMES modeli izstrādāt klimata neitralitātes sasniegšanas scenārijus un noteikt optimālāko ekonomikas energoapgādes sistēmas konfigurāciju un nepieciešamās izmaksas Latvijas ekonomikas klimata neitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam. Darba teorētiskajā daļā pētīta literatūra par ekonomiskās darbības saikni ar klimata pārmaiņām, atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, klimata neitralitātes sasniegšanu un TIMES modelēšanas rīka darbības princips. Darba analītiskajā daļā analizēta pieejamie statistikas dati un literatūra par Latvijas ekonomikas radītajām emisijām, tās energoapgādi un ekonomikas ietekmi uz klimatu. Darba aprēķinu daļā izstrādāti un salīdzināti divi scenāriji – bāzes scenārijs bez mērķa samazināt siltumnīcefekta gāzu un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas scenārijs, kā arī analizētas atšķirības Latvijas ekonomikas energoapgādes sistēmā starp scenārijiem un to ieviešanai nepieciešamās izmaksas ar Latvijas TIMES modeli, kura izstrādāšanā students piedalījies kā zinātniskais asistents darba laikā RTU VASSI. Bakalaura darba rezultātā iegūts modeļa ievades datiem atbilstoša ekonomiski izdevīgākā energosistēmas konfigurācijas ar maksimāli iespējamo SEG emisiju samazinājumu - 23% laikā no 2017. gada līdz 2050. gadam ar 37% lielākām izmaksām kā bāzes scenārijā. Tika secināts, ka bez būtiska SEG emisiju sasaistes ZIZIMM sektorā palielināšanas vai oglekļa sasaistes tehnoloģiju izmantošanas līdz 2050. gadam klimata neitralitāti sasniegt nav iespējams. Bakalaura darbs ir izstrādāts Rīgā, Latvijā, latviešu valodā uz 63 lpp., tajā ir iekļauti 33 attēli, 1 tabula, 5 formulas. Bakalaura darbs ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti”, projekta Nr. VPP-EM-2018/NEKP-0001, ietvarā, ko finansēja Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija. Atslēgas vārdi: Latvija, klimata neitralitāte, ekonomika, energoapgāde, TIMES, matemātiskā modelēšana
Atslēgas vārdi Latvija, klimata neitralitāte, ekonomika, energoapgāde, TIMES, matemātiskā modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia, climate neutrality, economy, energy production, TIMES, mathematical modeling
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 16:00:27