Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Farmaceitiskā uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Pharmaceutical company"s performance evaluation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. Dr.habil.oec. R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Jūlija Gorškova. Bakalaura darba tēma „Farmaceitiskā uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana”. Šī darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt farmaceitiskā uzņēmuma AS „Olainfarm” darbības finansiālo stāvokli pēc finanšu pārskatu datiem, kā arī, veicot AS „Olainfarm” ārējās un iekšējās vides analīzi, izteikt secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darba struktūra sastāv no divām pamatdaļām: analītiskā apskata daļa un pētījumu un aprēķinu daļa. Darba analītiskā apskata daļā tika dots farmaceitiskās nozares raksturojums, aprakstīti uzņēmuma darbības rezultātu vērtēšanas nepieciešamība un paņēmieni, no kuriem precīzāk tika dots priekšstats par horizontālās, vertikālās, finanšu koeficientu un SVID analīzes būtību, kas tika izmantota par zinātnisko bāzi pētījumu un aprēķinu daļai. Darba pētījumu un aprēķinu daļā tika iekļauts AS „Olainfarm” vispārējs raksturojums, tika veikta AS „Olainfarm” bilances horizontālā un peļņas vai zaudējumu aprēķinu vertikālā analīze, kā arī uzņēmuma finanšu koeficientu un detalizētā SVID analīze. Darba rezultātā tika novērtēts AS „Olainfarm” finansiālais stāvoklis par laika periodu 2006.-2010.gads, tika izteikti secinājumi un priekšlikumi tā uzlabošanai, pēc detalizētās SVID analīzes tika noteikta optimāla stratēģija AS „Olainfarm” turpmākai darbībai. Darbs kopumā izklāstīts 79 lappusēs, tajā iekļauti 9 attēli, 30 tabulas un 33 formulas. Darbā izmantoti 23 literatūras avoti un pievienoti 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi Farmaceitiskā uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmaceutical company’s performance evaluation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 15:08:17