Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Integrētās vadības sistēmas pilnveide SIA “Privacon Baltics”"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the integrated management system in “Privacon Baltics” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Liāna Salzemniece
Recenzents Maija Kavosa
Anotācija Mūrniece I. (2022.). Integrētās vadības sistēmas pilnveide SIA “Privacon Baltics”. Maģistra darbs. Zinātniskais vadītāja M.iur. Liāna Salzemniece. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 26 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 11 avoti latviešu, 38 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba izstrādē izmantotās metodes: literatūras pārskats, kvalitatīvā kontentanalīze, audita metode, I. Mežinskas IVS pašvērtējuma detalizēta metodoloģija, Delfu un „5 Kāpēc?” metode, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - kļūmju un seku analīze, Līdzsvarotās vadības karte (BSC). Darba mērķis ir novērtēt SIA “Privacon Baltics” integrēto vadības sistēmu, identificēt faktorus, kuru ietekme rada riskus un zudumus uzņēmuma sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstības nodrošināšanā un izstrādāt tās pilnveides priekšlikumus, kurus uzņēmums varētu ieviest savā darbībā. Pirmajā darba daļā tiek izpētīti un raksturoti teorētiskie aspekti, kas ietver kvalitātes jēdziena raksturojumu un tās vadības pamatprincipus, lai izprastu, kā to nodrošināt un izmērīt uzņēmuma kvalitātes izmaksu samazināšanai. Apzināta informācija par IVS pamatbūtību un ar to saistītiem jēdzieniem, veidošanas, ieviešanas un uzturēšanas stratēģijām, ieguvumiem un problemātiku. Otrajā daļā tiek raksturota uzņēmuma saimnieciskā darbība, tā ārējā un iekšējā vide, novērtēta uzņēmuma IVS atbilstība standartu prasībām un tās integrācijas pakāpe, noskaidrots uzņēmuma darbinieku vērtējums par IVS negatīvi ietekmējošiem faktoriem un to cēloņiem un novērtēti zudumu rašanās riski IVS darbības jomas pamatprocesam. Trešajā darba daļā tiek analizēti pielietoto metožu rezultāti, apkopoti un gūti secinājumi, balstoties uz kuriem izstrādāti uzņēmuma IVS pilnveides risinājumi, pamatota to lietderība un norādīti ieguvumi pēc to ieviešanas, kā arī izstrādāts risinājumu īstenošanas laika plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Tika formulētas trīs būtiskākās IVS problēmas - attiecībā uz organizācijas zināšanu pārvaldību, darbinieku kompetences vadību un mērķu noteikšanu. Tika izveidota datu uzglabāšanas un koplietošanas sistēma, lai uzlabotu komunikāciju un paaugstinātu darbinieku darba produktivitāti, izstrādāts apmācību process un risinājums mērķu noteikšanai, izmantojot Līdzsvarotās vadības kartes (BSC) koncepciju.
Atslēgas vārdi integrētās vadības sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā integrated management system
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2022 19:26:34