Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Paliatīvās aprūpes centra izveides iespējas Ogres pilsētā
Nosaukums angļu valodā Opportunities of the Palliative Care Center Establishment in Ogre Town
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Mgr. arch. Anna Oļha
Anotācija Paliatīvā aprūpe ir starpdisciplinārs, visaptverošs aprūpes process pacientiem, kuriem uzstādītā diagnoze neparedz atveseļošanos. Paliatīvās aprūpes prioritāte ir pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana un saglabāšana, par galveno vadmotīvu izvirzot - ikvienam ir tiesības uz cieņpilnu dzīvību un nāvi. Latvijas praksē šāda aprūpe visvairāk nepieciešama cilvēkiem, kuri sirgst ar onkoloģiskajām saslimšanām. Tas ir otrs izplatītākais nāves cēlonis valstī. Latvijā paliatīvā aprūpe ir pieejama kopš 1994. gada, bērniem un pieaugušajiem šo pakalpojumu nodrošinot dalīti, izšķirot ambulatoro un stacionāro paliatīvo aprūpi. Pēc PVO (Pasaules Veselības organizācijas) vērtējuma, kopējā paliatīvā aprūpes sistēma Latvijā ir sadrumstalota gan funkcionāli, gan idejiski, kas ir pretstatā ar mūsdienu uzskatiem, ka ilgtspējība ir sasniedzama multifunkcionalitātē, apvienojot vairāku nozaru kompetences, tajā skaitā arī arhitektūru un projektēšanu. Paliatīvās aprūpes speciālisti atzīst, ka trūkts skaidri nodefinētu telpas un vides izveides vadlīniju, kuras savos risinājumos iekļautu gan konceptuālos, gan funkcionālos aspektus, kas ir izvirzīti par šī bakalaura darba fokusa punktu. Pētījumā noskaidrota un analizēta, gan paliatīvo aprūpes speciālistu vīzija savas jomas attīstībā, gan šo procesu bremzējošie šķēršļi. Kā par viena no aktuālākajām iecerēm pēdējo gadu laikā ir kļuvusi paliatīvās aprūpes centra izveide. Lai šo procesu sekmētu ir nepieciešamas priekšzināšanas un pētnieciskā pamatbāze, tā gūstama gan ārvalstu pieredzē, gan būvmākslas tradīcijās, kuras saistāmas ar aprūpes procesiem. Ņemot vērā pēdējo gadu straujo Ogres pilsētas attīstības un sabiedrisko inovāciju tendences, kā arī tās lokāciju valsts teritorijā, Ogre šī bakalaura darba ietvaros ir izraudzīta kā daļa no pētījuma substances, izvērtējot vai tās kultūrvēsturiskais fons un pilsētvide ir piemērota paliatīvās aprūpes centra izveidē. Bakalaura darba “Paliatīvās aprūpes centra izveides iespējas Ogrē” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes students Rolands Hartmans. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, deviņām apakšnodaļām, secinājumiem un pielikuma. Darba apjoms 69 lappuses, attēli 17, pielikumi 10 un 188 izmantotie avoti. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: Paliatīvā aprūpe, Ogre, stacionārs, ambulators, cieņpilnas dzīves saglabāšana, arhitektoniskās vadlīnijas, hospiss, multifunkcionāls aprūpes centrs.
Atslēgas vārdi Paliatīvā aprūpe, Ogre, stacionārs, ambulators, cieņpilnas dzīves saglabāšana, arhitektoniskās vadlīnijas, hospiss, multifunkcionāls aprūpes centrs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Palliative care, Ogre, hospital, outpatient, preservation of dignity, architectural guidelines, hospice, multifunction care centre.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2022 00:11:38