Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas pilsētu ūdensmalas posmā Krāslava – Ogre
Nosaukums angļu valodā The Waterfronts of the Daugava River Towns in the Section Kraslava – Ogre
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Mgr. arch. Dace Bērziņa
Anotācija Ūdensmala pilsētā var sniegt rekreācijas iespējas, piesaistīt tūrismu, nodrošināt estētiski vizuālo un sociālo faktoru, nodrošināt saimnieciskās un bioloģiskās vajadzības, kopumā veidojot kvalitatīvu pilsētvidi. Līdz ar to, ir svarīgi ūdensmalu pilsētā radīt funkcionālu, pieejamu, pilsētvidi papildinošu. Ūdensmala pilsētā ir svarīgs, tās identitāti veidojošs, faktors. Latvijas teritorijā Daugava stiepjas 352 km garumā, veidojot ļoti lielu ietekmes zonu. Izmantojot Daugavas ūdensmalas sniegtās priekšrocības, iespējams radīt kvalitatīvu, pievilcīgu un pieejamu vidi ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas jūras reģiona un pat Ziemeļeiropas kontekstā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Daugavas pilsētu ūdensmalu telpisko struktūru, identitāti un sasaisti ar pilsētvidi, un piedāvāt attīstības virzienus. Mērķa sasniegšanai izvirzītie darba uzdevumi ietver teorētisko ūdensmalu plānošanas nosacījumu un likumdošanas izpēti, ūdensmalu esošās telpiskās struktūras un attīstības potenciāla analīzi. Pētījuma informatīvo bāzi veido zinātniski pētnieciskie rakstu krājumi, periodiskie izdevumi, grāmatas un normatīvo aktu, elektronisko resursu analīzes. Darba pirmajā nodaļā veikta teorētiskā izpēte par ūdensmalu projektēšanu un labiekārtošanu. Otrajā nodaļā apskatīts Daugavas ūdensmalu likumiskais ietvars un izpētīti pilsētu teritorijas plānojumi upes malās. Trešajā nodaļā analizēts labiekārtojums un telpiskā struktūra Daugavas pilsētu ūdensmalās, apkopoti interviju un aptaujas rezultāti. Bakalaura darba ietvaros veikta esošās situācijas fiksācija Daugavas pilsētu ūdensmalās posmā Krāslava - Ogre, kas iepriekš maz pētīts RTU zinātniskos darbos. Par pamatu izmantojot pētījuma gaitā izveidoto vērtēšanas matricu un izmantojot intuitīvo metodi, veikta dažādu faktoru konstatēšana Daugavas pilsētu ūdensmalās. Rezultātu apkopošanai izmantota monogrāfiskā jeb aprakstošā metode, kas balstīta uz pētījumā apskatīto teorētisko bāzi un izpētes procesā iegūtajām atziņām. Balstoties uz literatūras analīzi un veikto pētījumu, iegūti rezultāti, kas raksturo esošo Daugavas pilsētu ūdensmalu telpisko struktūru un labiekārtojuma līmeni. Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras Fakultātes 4.kursa studentes Madaras Lasmanes Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un pielikumiem. Bakalaura darbs sastāv no 107 lappusēm, 80 attēliem, 5 pielikumiem, 61 izmantotā avota. Atslēgas vārdi: Daugavas ūdensmalas, ūdensmalas, Daugava, pilsētas ūdensmalas, upe, promenāde, ūdensmalas labiekārtojums
Atslēgas vārdi Daugavas ūdensmalas, ūdensmalas, Daugava, pilsētas ūdensmalas, upe, promenāde, ūdensmalas labiekārtojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugava waterfront, waterfront, Daugava, town waterfront, river, promenade, waterfront amenities
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2022 20:20:55