Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Kurzemes batolīta gravimetrisko datu izpēte perspektīvo rajonu noteikšanai"
Nosaukums angļu valodā "Investigation of gravimetric data of Kurzeme batolite to determine perspektive areas"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kaminskis
Recenzents Armands Celms
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu “Kurzemes batolīta gravimetrisko datu izpēte perspektīvo rajonu noteikšanai” izstrādāts 10 nodaļās, uz 90 lappusēm. Darba struktūrā var izdalīt divas sadaļās: darba teorētiskās informācijas apkopošana un darba praktiskās daļas izstrāde. Darbā ievietoti attēlu un tabulu satura rādītāji un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba izskatītā pētāmā problēma ir neapgūtie Latvijas valsts dabas resursi. Praktiskajā darba daļā tika izgatavotas 8 kartes un 4 attēli, kas definē perspektīvās teritorijas Kurzemes batolītā. Karšu izgatavošanai tika izmantotas divas gravimetrisko datu kopas, un tās tika vizualizētas, izmantojot programmatūru Surfer. Kā papildus mērķis bija izteikt pētāmās apkārtnes kopā ar Latvijas valsts kadastrālajām robežām, definējot situāciju apkārt pētītajiem urbumiem Priekule 19 un Vaiņode 101, kā rezultātā izgatavoti attēli izmantojot brīvpiekļuves resursus. Darba rezultātā tika izteikts, ka, izmantojot gravimetriskos datus, ir iespējams noteikt perspektīvo ieguves teritoriju Kurzemes batolītā, kuras autors definē Priekules un Vaiņodes apkārtnē, izsakot šo apkārtni kā perspektīvāko Kurzemes batolītā. Vislabāk šo situāciju attēlo Bugē anomālijas vērtības, kas tiešā veidā saistītas ar zemes blīvuma izmaiņām un tās ģeoloģisko struktūru, kas savukārt liecina par iespējamiem derīgajiem izrakteņiem. Viedokli par perspektīvajām teritorijām pamato ne vien gravimetriskie dati, bet arī batolīta ģeoķīmiskais sastāvs. Autors darba izstrādē nonāk pie secinājuma, ka Latvijā būtu nepieciešams uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi tieši izteiktajā apkārtnē. Darbojoties šajā, visai specifiskajā jomā, darba mērķis ir nonākt konkrēti pie detalizētas ieguves plānošanas un darbu uzsākšanas dabā, tādejādi, sekmīgi noslēdzot zinātniskās izpētes posmu. Analizētās un vizualizētās gravimetrisko mērījumu datu kopas, kas parādītas kartēs, un izgatavotie attēli, izmantojot Latvijas kadastrālās zemes vienību robežas, kopā veido uzskatāmu materiālu, ko var lietot turpmāko pētniecisko darbu vai projektu izstrādes turpināšanai, lai veicinātu gravimetrisko datu izmantošanu derīgo izrakteņu noteikšanā, kā arī lai vērstu lielāku uzmanību uz vēl neapgūtiem dabas resursiem Latvijas teritorijā.
Atslēgas vārdi Gravimetrija, Bugē anomālija, Kurzemes batolīts
Atslēgas vārdi angļu valodā Gravimetry, Bouguer anomaly, Kurzeme batolite
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2021 21:21:05