Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA “Allnex Latvia”"
Nosaukums angļu valodā "Process approach to quality system development in “Allnex Latvia” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Pētnieks Tatjana Ņikitina
Anotācija Klārka L. (2021). Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA Allnex Latvia: Maģistra darbs. Vadītāja dr. oec. Anita Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 112 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 33 tabulas, 12 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 18 avoti latviešu, 49 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA Allnex Latvia kvalitātes sistēmas novērtējumu procesu pieejas kontekstā, lai izstrādātu uzņēmuma esošās kvalitātes sistēmas pilnveides risinājumus. Pirmajā darba daļā tiek apzināti procesu pieejas teorētiskie aspekti kvalitātes sistēmā, pētīti galvenie pētījuma jēdzieni kā process, procesu pieeja, apmācību process, integrēta vadības sistēma, pētītas dažādas apmācību metodes, kā arī analizēta pētījumā izmantojamā metodoloģija SIA Allnex Latvia darbības nozares kontekstā. Otrajā darba daļā tiek analizēta SIA Allnex Latvia kvalitātes sistēma, vērtējot uzņēmuma darbību ar svērto SVID analīzi, tā ekonomisko situāciju, veicot finanšu rādītāju analīzi, pārvaldības sistēmu integrāciju, kā arī analizējot tādus uzņēmuma procesus kā Jauno darbinieku integrācijas process un Personāla kvalifikācijas celšanas process, pielietojot iekšējā audita un Delfi metodes. Trešajā darba daļā autore novērtē integrētas vadības sistēmas ieviešanas iespējas SIA Allnex Latvia, kā arī tiek, izstrādāti praktiski priekšlikumi analizēto procesu pilnveidei, uzlabojot to kvalitāti un piedāvājot principus iekšējo apmācību vadlīniju izstrādei, priekšlikumu ieviešanai tiek izstrādāts arī ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: balstoties uz pētījuma analītiskajā daļā atklātajām nepilnībām uzņēmuma darbībā un procesu norisē, ir ļoti būtiski novērst atklātās neatbilstības, pilnveidot pētāmo procesu norisi, lai uzlabotu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti. Veiksmīgas pārmaiņu vadības rezultātā ir iespējams pilnveidot esošo uzņēmuma kvalitātes sistēmu, veicinot uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu ilgtermiņā.
Atslēgas vārdi KVS, procesu pieeja, SBPC
Atslēgas vārdi angļu valodā QMS, process approach, IBPC
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 07:22:56