Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums LoRaWAN analīze un prototipēšana
Nosaukums angļu valodā LoRaWAN Analysis and Prototypinh
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Jurģis Poriņš
Recenzents I.Lavrinoviča
Anotācija Diena no dienas pasaule main¯as, un par¯ad¯as jaunas un progres¯ıvas tehnolo ‘gijas. S¯ıs tehnolo ˇ ‘gijas padara cilv¯eka dz¯ıvi ¯ert¯aku un relaks¯ejoˇs¯aku. Ir pieejamas daudz daudzas bezvadu tehnolo ‘gijas, k¯a piem¯eram, NB-IoT / mobilo sakaru tehnolo ‘gijas, Sigfox, ZigBee, LoRaWAN utt. S¯ımˇ tehnolo ‘gij¯am ir sasniedzams liels darb¯ıbas r¯adiuss un l¸oti zems akumulatora pat¯eri¸nˇs. Ar ˇs¯ım tehnolo ‘gij¯am saist¯ıtais akumulators sp¯ej sasniegt ilg¯aku m¯uˇzu, l¯ıdz pat 10+ gadiem. Saj¯a ma ˇ ‘gistra darb¯a tiek veikts detaliz¯ets p¯etniec¯ıbas darbs saist¯ıb¯a ar LoRaWAN tehnolo ‘giju, lai izp¯et¯ıtu p¯arkl¯ajumu. Saj¯a darb¯a tiek izmantoti divi komerci¯ali pieejami Heltec LoRa-32 ˇ modul¸i, viens k¯a raid¯ıt¯ajs un otrs k¯a uztv¯er¯ejs. Saj¯a emp¯ıriskaj¯a darb¯a ir dokument¯eti ˇs¯adi galvenie punkti, kas saist¯ıti ar LoRaWAN tehnolo ˇ ‘giju. Izstr¯ad¯ajot uz LoRaWAN protokola balst¯ıtu prototipu p¯arkl¯ajuma noteikˇsanai, pamatojoties uz RSSI (Uztvert¯a Sign¯ala stipruma indikators), tiek apsv¯erti ˇs¯adi scen¯ariji: - • Ara scen¯arijs- Netieˇs¯as redzam¯ıbas scen¯arijs ¯ • Iekˇstelpu scen¯arijs • Pils¯etas scen¯arijs • Pazemes scen¯arijs Pamatojoties uz ˇso praktisko darbu, tiek secin¯ats, ka LoRaWAN ir sp¯ec¯ıgs p¯arkl¯ajums ¯ara scen¯arij¯a l¯ıdz 260 metriem, izmantojot Heltec LoRa 32 moduli. Iekˇstelpu un pazemes scen¯arijiem apstiprin¯aja, ka Heltec LoRa 32 modulis var nodroˇsin¯at IoT aplik¯aciju darb¯ıbu l¯ıdz pat 150 metriem .
Atslēgas vārdi LoRaWAN, NB-IoT, p¯arkl¯ajums, SigFox, RSSI, baroˇsana, att¯alums, droˇs¯ıba, jauda.
Atslēgas vārdi angļu valodā LoRaWAN, NB-IoT, Coverage, SigFox, RSSI, Power, Distance, Security, Power
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 13:27:59