Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadība un procesu pieeja darbinieku stresa mazināšanai organizācijā"
Nosaukums angļu valodā "Quality management and process approach for employees stress reduction in the organization"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Inga Lapiņa
Recenzents Iveta Ozoliņa-Ozola
Anotācija Briede I. (2021). Kvalitātes vadība un procesu pieeja darbinieku stresa mazināšanai organizācijā: Maģistra darbs. Vadītāja profesore I. Lapiņa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 9 avoti latviešu, un 62 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt projekta Impress pētījuma rezultātu novērtēšanu, identificējot galvenos stresorus un resursus, lai izstrādātu ieteikumus kvalitātes vadības un procesu pieejas pilnveidei darbinieku stresa mazināšanai organizācijā. Pirmajā darba daļā veikta literatūras analīze par procesiem un procesu pieeju organizācijās, to izmantošanu uzņēmuma darbībā, analizētas procesu pilnveidošanas pieejas un metodoloģijas, salīdzināti populārākie biznesa izcilības modeļi un pieejas uzņēmuma pašnovērtējuma veikšanai. Otrajā darba daļā veikta ERASMUS+ projekta Nr:588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA “Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā - IMPRESS” pētījuma ietvaros iegūto datu analīze, identificējot nozīmīgākos stresu izraisošos faktorus un stresa mazināšanai pieejamos resursus darba vietās Latvijā. Kā arī noteikta to savstarpējā saistība izmantojot Spīrmena korelāciju koeficientu analīzi. Trešajā darba daļā tika izstrādātas pieejas, kas parāda kā ar kvalitātes sistēmas pilnveidi, stratēģiju un integrācijas posmu palīdzību organizācija var identificēt un mazināt stresa radīto ietekmi organizācijā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Stresam darbavietā ir tieša ietekme uz darbinieka darba izpildi un darba rezultātiem. Novēršot psihosociālos riskus darba vietā, uzņēmums var uzlabot darbinieku produktivitāti, motivāciju un apmierinātību. Šie riski ir cieši saistīti ar nepilnībām sistēmā, kuru ietekmi var mazināt ar pastāvīgu kvalitātes sistēmas un procesu pieejas pilnveidi. Rezultātā organizācijā veidosies efektīvāka darba vide un tā spēs uzrādīt labāku kopējo darbības sniegumu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, kvalitātes sistēma, procesu pieeja, procesu vadība, pastāvīga pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, Quality system, process approach, process management, continuous improvements
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 16:51:53