Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Jaunu produktu izstrādes procesa atbilstības novērtēšana SIA “Cido grupa”"
Nosaukums angļu valodā "Conformity assessment of the new product development process in “CIDO grupa” Ltd”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Arta Pīlēna
Recenzents Iveta Benga
Anotācija Mažeika E. (2021). Jaunu produktu izstrādes procesa atbilstības novērtēšana SIA “Cido grupa”: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. A. Pīlēna. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 76 lpp. tajā iekļauti 10 attēli, 24 tabulas, 3 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 18 avoti latviešu valodā un 32 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt jauna produkta izstrādes procesa novērtējumu SIA “Cido grupa” un ar to saistīto ietekmes faktoru analīzi, lai sniegtu priekšlikumus jauna produkta izstrādes procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, ir izpētīts procesa jēdziens, ražošanas process pārtikas nozarē, risku vadības loma procesu pilnveidē, kvalitātes sistēmas ieviešanas ietekme uz uzņēmuma darbību, kā arī HACCP prasību nozīme jauna produkta izstrādē un to pielietošanu efektīvākai procesu pārvaldībai. Otrajā darba daļā izvērtēta SIA “Cido grupa” darbība un kvalitātes vadības sistēma, analizēts jauna produkta izstrādes process, veikts iekšējais audits, novērtējot tā atbilstību piemērojamām prasībām. Veikts procesa ietekmes faktoru novērtējums, identificēti iespējamie riski un iegūta detalizētāka informācija par to rašanas cēloņiem, kā arī, pielietojot Delfu metodi, veikts detalizēts nozīmīgāko risku ietekmes faktoru izvērtējums. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, izstrādāti trīs procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotās pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un analizēts uzņēmuma finansiālais un kvalitatīvais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: jaunu produktu izstrādē ir nozīmīgi nodrošināt atbilstību piemērojamām prasībām, kā arī apzināt iespējamos riskus, lai novērstu to iestāšanos. Uzņēmumā tiek izpildītas būtiskās standartu prasības, kas ir attiecināmas uz apskatīto procesu. Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar cilvēcisko faktoru un dokumentāciju, identificēti riski un to ietekmes faktori. Pamatojoties uz nozīmīgākajiem ietekmes faktoriem, izveidoti trīs pasākumu plāni – higiēnas prasību ievērošanas monitoringa sistēmas pilnveide, darbinieku apmācību procesa uzlabošana un reģistru aizpildīšanas monitoringa sistēmas pilnveide.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, procesu vadība, pārtikas ražošana, atbilstības novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, process management, food production, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2021 17:29:48