Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Debitoru maksājumu uzskaites ietekme uz pakalpojuma sniedzēja maksājamiem nodokļiem”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Accounts Receivable on the Taxes Payable by the Service Provider”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Anotācija Nepieciešamība pēc PVN iekasēšanas uzlabošanas, balstoties uz sekmīgu debitoru vadīšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas un citu valstu pieredzi veicinātu efektīvāku PVN atgūšanu un iekasēšanu. Nodokļu sistēmas intergrēšana pavērstu iespēju jaunai finanšu sistēmas izveidei, ātrākai ekonomikas izaugsmei un pārskatāmai nodokļu sistēmai. Valdībai tas būtu nepieciešams, lai novērstu slepenas vienošanās starp NM un nodokļu administrēšanas amatpersonām un izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, un lai paaugstinātu brīvprātīgu nodokļu samaksu valsts budžetā. EDPS ieviešana varētu novērst vai risināt arī citas problēmas ar ko saskaras valsts administrācijas un uzņēmēji – izveidota datu bāze par klientu un NM, resursu izlietojuma samazinājums (papīrs, personāla laiks, dokumentu glabāšanas vieta), kopēja dokumentu pārvaldības sistēmas. Maģistra darba tēma ir „Debitoru maksājumu uzskaites ietekme uz pakalpojuma sniedzēja maksājamiem nodokļiem”. Darba mērķis ir analizēt PVN iekasēšanas problēmjautājumus, novērtēt PVN nomaksas un debitoru vadīšanas attīstības tendences uzņēmējdarbības vidē, secināt iespējas uzlabot PVN iekasēšanu, izmantojot debitoru vadīšanas paņēmienus, elektroniskās vides risinājumus (EDPS un EDA) un izteikt labas prakses priekšlikumus uzņēmējiem, kas veicinās nodokļu savlaicīgu nomaksu. Darba ietvarā pirmajā, analītiskajā, daļā ir apkopota informācija par PVN, likumdošanas tiesisko ietvaru, īpatnībām un piemērošanas nosacījumiem, iekasēšanas būtiskākiem aspektiem, PVN plaisa, statistikas dati un nodokļa attīstības iespējas nākotnē. Darba otrajā, teorētiskajā, daļā ir par debitoru parādiem, raksturojums, uzskaite, to vadīšanas sistēmām, parādu ietekmes sasaiste ar PVN maksājumu veikšanu no uzņēmēja puses un maksājumu saņēmšanas un iekasēšanas, no valsts puses, vadības politiku apskate. Un pēdējā, trešajā, zinātniski praktiskajā, daļā – debitoru vadīšanas sistēmu uzlabojumu ieviešana, konceptuālie risinājumi, EDA un EDPS pilnveidošana, ietekme uz valsts budžetu, nodokļa godprātīga sekmēšana valsts budžetā un ieguvi no konceptuālajiem risinājumiem gan uzņēmējdarbības veicējiem, gan valsts administrācijas iestādēm un to darbiniekiem. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 9 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 71 lappuse, tajā iekļauti 23 attēli, 2 tabulas, 3 pielikumi un 51 izmantotās literatūras avots. Atslēgvārdi: Debitoru parādu vadīšana, PVN maksājumi, PVN galīgā sistēma, likumdošanas piemērošana, EDPS, EDA
Atslēgas vārdi Debitoru parādu vadīšana, PVN maksājumi, PVN galīgā sistēma, likumdošanas piemērošana, EDPS, EDA.
Atslēgas vārdi angļu valodā Receivables management, VAT payments, VAT final system, legislative application, EDMS
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2021 13:21:23