Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mazpilsētu vēsturisko tirgus laukumu reģenerācija sarūkošo pilsētu kontekstā: Preiļu vēsturiskā tirgus laukuma attīstība
Nosaukums angļu valodā Urban Regeneration of Historical Market Squares of Small Towns in the Context of Shrinking Cities: Development of the Historical Market Square in Preili, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra programmas 2. kursa studentes Sintijas Ertes maģistra darbā “Mazpilsētu vēsturisko tirgus laukumu reģenerācija sarūkošo pilsētu kontekstā” tiek pētīta urbānā reģenerācija, mazpilsētu vēsturisko centru attīstība, mazpilsētu tirgus laukumi un vides kvalitāte sarūkošās pilsētās. Mazpilsētu ietvaros pētītas to vēsturisko centru urbānās reģenerācijas iespējas, pieejas un potenciāls. Darbā apkopota un analizēta informācija par urbānās reģenerācijas un vides kvalitātes uzlabošanas pieejām un paņēmieniem. Maģistra darba pētījuma daļas mērķis ir noskaidrot mazpilsētu vēsturisko tirgus laukumu vides kvalitātes uzlabošanas pamatnostādnes un reģenerācijas principus, kā arī izveidot teorētisko un analītisko bāzi kā pamatojumu diplomprojektam “Preiļu vēsturiskā tirgus laukuma attīstība”. Darbs sastāv no 3 nodaļām. 1. nodaļā apskatītas sarūkošās pilsētas, to pilsētvides kvalitāti ietekmējošie faktori. Ņemot vērā pilsētu sarukšanas tendences, analizēts mazpilsētu reģenerācijas potenciāls. 2. nodaļā apskatītas mazpilsētu vēsturisko centru attīstības tendences, salīdzinātas analogu teritoriju vides reģenerācijas pieejas un paņēmieni, kā arī pētīta to ietekme uz pilsētvidi. 3. nodaļā pētīta tirgus laukumu specifika, to attīstība laika gaitā un funkciju maiņa, publiskās ārtelpas potenciāls, kā arī apskatīta jaunu būvju elementu projektēšana vēsturiska tirgus laukuma vidē. Darba rezultātā izvērtēts, kā sarūkošo pilsētu fenomens ietekmē pilsētvides kvalitāti, analizētas dažādas pieejas un stratēģijas mazpilsētu vides reģenerācijai un detalizēts tirgus laukumu attīstības potenciāls. Papildus veikta Preiļu iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par teritorijas attīstību, kā arī intervēti nozares eksperti ar pieredzi mazpilsētu teritoriju reģenerācijā. Maģistra darba teorētiskais pētījums sastāv no 39 attēliem, 3 tabulām, 2 pielikumiem un 123 izmantotajiem informācijas avotiem. Diplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 30 attēliem, 12 tabulām, 14 informācijas avotiem un 1 pielikuma. Kopējais apjoms sastāda 228 lappuses. Atslēgas vārdi – sarūkošās pilsētas, mazpilsētu vēsturiskie centri, mazpilsētu tirgus laukumi, urbānā reģenerācija, publiskā ārtelpa.
Atslēgas vārdi sarūkošās pilsētas, mazpilsētu vēsturiskie centri, mazpilsētu tirgus laukumi, urbānā reģenerācija, publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā shrinking cities, historical centres of small towns, market squares of small towns, urban regeneration, public space
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 20:50:28