Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mūsdienu dzīvojamās apbūves daudzfunkcionālā ārtelpa. Dzīvojamā apbūve "Rietumu vārti" Jelgavā
Nosaukums angļu valodā Multifunctional Outdoor Space of the Modern Residential Building. Residential Building "Rietumu vārti" in Jelgava, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Doc. M. Liepa-Zemeša
Anotācija Maģistra darba “MŪSDIENU DZĪVOJAMĀS APBŪVES DAUDZFUNKCIONĀLĀ ĀRTELPA. DZĪVOJAMĀ APBŪVE “RIETUMU VĀRTI” JELGAVĀ” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Una Īle. Unas Īles izstrādātais maģistra darbs sastāv no divām daļām – 1. DAĻA: PĒTNIECISKAIS DARBS un 2. DAĻA: PROJEKTA SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS. Maģistra darba struktūra veidota no 5 izvērstām nodaļām, kuras ietver tēmas izpēti par teorētiskiem aspektiem, informācijas analīzi par mūsdienu dzīvojamās apbūves daudzfunkcionālo ārtelpu, kas balstīta uz Ziemeļvalstu reģiona pieredzi, attīstības vīziju izpētes un projekta esošās situācijas izpētes materiāliem, projekta koncepcijas izstrādātajiem risinājumiem. 1. DAĻAS: pētījuma mērķis − ilgtspējīgas pilsētvides attīstības kontekstā noteikt mūsdienu dzīvojamās apbūves daudzfunkcionālās ārtelpas attīstības tendences. Izvirzītā mērķa sasniegšanai izstrādātas 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā apkopots un izpētīts teorētiskais materiāls par dzīvojamās apbūves ģenēzi un arhitektoniski telpisko struktūru pilsētvides kontekstā. Analizēti ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi dzīvojamās apbūves teritorijās, izvērtēti teorētiskie aspekti daudzfunkcionālās ārtelpas tipiem un izpētīts robežjoslu konteksts. Otrā nodaļa ietver esošās dzīvojamās apbūves izpēti Ziemeļvalstu reģionā. Nodaļā analizēti dati un materiāli par arhitektūras vizuāli telpiskajām dimensijām un realizētajiem objektiem Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā. Balstoties uz Ziemeļvalstu reģiona pieredzi un praksi, izvērtētas un izprastas daudzfunkcionālās ārtelpas attīstības tendences. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti materiāli par plānotajām daudzfunkcionālās ārtelpas attīstības vīzijām un stratēģijām. Izvērtēti plānotās dzīvojamās apbūves vizuāli telpiskās struktūras piemēri, apkopotas infrastruktūras un daudzfunkcionālās ārtelpas principu pieejas dzīvojamo apbūvju teritorijās, nosakot mūsdienu dzīvojamās apbūves daudzfunkcionālās ārtelpas attīstības tendences. 2. DAĻAS: pirmajā nodaļā nodefinēts projekta mērķis un pamatuzdevums, veikta teritorijas funkcionālā zonējuma, īpašumtiesību sadalījumu un vēsturiskā izpēte. Balstoties uz apsekotās teritorijas materiāliem, izvērtēta esošā apbūve, transporta infrastruktūras un gājēju plūsmas organizācija, zaļās struktūras raksturojums un izglītības iestāžu sasaiste ar projekta teritoriju. Otrajā nodaļā izstrādāta projekta koncepcija, arhitektoniski telpiskie un funkcionālie risinājumi, aprakstīti projektā izmantoto būvkonstrukciju pamatprincipi, inženiertehniskie risinājumi, ugunsdrošības, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu priekšlikums. Maģistra darba apjoms: 201 lapas puses, ieskaitot 260 attēlus, izmantoti 223 avoti un 30 pielikumi.
Atslēgas vārdi Daudzfunkcionālā ārtelpa, dzīves telpas kvalitāte, dzīvojamā apbūve.
Atslēgas vārdi angļu valodā Multifunctional outdoor space, quality of living space, residential construction.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2021 15:50:35