Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā.
Nosaukums angļu valodā Development of the Labour Protection System for fire safety system service company.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Ieviņš
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba autore: Viktorija Kļukina. Maģistra darba nosaukums: Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana ugunsdrošības sistēmu pakalpojuma sniegšanas uzņēmumā. Zinātniskais vadītājs: Darba un civilās aizsardzības institūta direktors, profesors Dr.oec. Jānis Ieviņš. Darba apjoms: 93 lpp. (bez pielikumiem), 1 tabula, 24 attēli, 2 formulas, 8 pielikumi, izmantoti 64 literatūras avoti. Maģistra darba mērķis: Pilnveidot darba aizsardzības sistēmu ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika pētīta literatūra par darba aizsardzības sistēmu, darba vides riska faktoru veidiem, darba vides risku novērtēšanas metodēm, kā arī tika apskatīts normatīvo aktu regulējums. Maģistra darba analītiskajā daļā tika sniegta pētāmā uzņēmuma nozares analīze, darbības apraksts, kā arī uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas patreizējais stāvoklis. Veikta darba vides risku novērtēšana. Maģistra darba praktiskajā daļā tika veiktas visbīstamāko darba vides risku analīzes. Izvēlētiem riskiem katram tika veikts sākotnējais darba vides riska novērtējums, veikta nelaimes gadījumu analīze. Kā arī tika izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas un veikti atkārtoti darba vides risku novērtējumi. Maģistra darbā iegūtos secinājumus un izstrādātos priekšlikumus ieteicams ņemt vērā ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem. Darba ietvaros apstrādātā informācija var noderēt tālākai konkrēto pētījumu un analīzes veikšanai vai nepieciešamo vadlīniju izstrādē. Pētījuma periods: 2019. - 2020. gads. Pētīšanas metodes: specializētas literatūras analīze; normatīvo aktu izpēte; statistisko datu apkopošana; vērtēšanas pieeju salīdzināšana un apkopošana; kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes - aptauja, novērošana un dokumentu analīze; darba vides risku novērtēšana.
Atslēgas vārdi darba aizsardzība; darbs slēgtas telpās; darbs augstumā; ugunsdrošības sistēmu pakalpojuma sniegšanas uzņēmums; uguns, eksploziju, ķīmisko apdegumu un saindēšanas bīstamība
Atslēgas vārdi angļu valodā labour protection; work in confined spaces; work at height; fire safety system service company; risk of fire, explosion, chemical burns and poisoning
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2020 07:48:22