Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas pilnveides problēmas un risinājumi uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Quality Management System Improvement Problems and Solutions in the Company
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents Doc. Rita Greitāne
Anotācija Kindzulis D. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveides problēmas un risinājumi uzņēmumā: Maģistra darbs / D. Kindzulis, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 17 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 58 avoti. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot kvalitātes vadības un pilnveides metodes, konstatēt būtiskākās problēmas un izstrādāt priekšlikumus produktivitātes uzlabošanai, kvalitātes stratēģiju ieviešanai un ražošanas efektivitātes paaugstināšanai uzņēmumā. Lai sasniegtu darba mērķi, teorētiskajā daļā tiek veikta literatūras analīze par vispārējiem ar kvalitātes nodrošināšanu saistītiem principiem un kvalitātes vadības sistēmas nozīmi uzņēmumu darbībā. Tiek analizēti arī faktori, kas ietekmē ar kvalitātes nodrošināšanu saistīto metožu attīstību un ieviešanu uzņēmumos. Metodoloģijas daļā tiek veikta padziļināta kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas ietekmējošo problēmu izpēte, kas sevī ietver uzņēmuma ražošanas veidu sadalījumu, ražošanas kvalitātes novērtējumu, ražošanas procesa veiktspējas analīzi un brāķētās produkcijas analīzi. Šajā nodaļā izstrādāts uzņēmuma auditu plāns 2019. gadam. Empīriskajā daļā tiek izstrādāti konkrēti risinājumi procedūru formā, kas kalpos uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas darbības uzlabošanai un pilnveidei. Maģistra darba novitāte ir tā ietvaros izstrādātās standartizētās procedūras, kas piemērojamas gan konkrētajam ražošanas uzņēmumam, gan arī citiem ar ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītiem uzņēmumiem. Pētījumā secināts, ka būtiskākās problēmas ir kvalitātes stratēģiju trūkums un neoptimāla kvalitātes vadības sistēmas darbība. Uzņēmums saskaras ar augstu saražoto brāķu procentu un kontroles trūkumu saistībā ar ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesiem. Balstoties uz šiem secinājumiem, autors izstrādā 5 procedūras, kuru ieviešana atrisinātu vairākus uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus un ievērojami pilnveidotu esošo kvalitātes vadības sistēmu.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes problēmas un risinājumi, ražošanas uzņēmums, ražošanas procesa veiktspēja, iekšējie auditi
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, quality problems and solutions, manufacturing company, manufacturing process efficiency, internal audits
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2020 16:15:54