Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pieeja jauna produkta atbilstības novērtēšanai Elektronikas un Datorzinātnes institūtā"
Nosaukums angļu valodā "Approach for new product conformity assessment at the institute of Electronics and Computer Science"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents M.sc.ing., Juris Ormanis
Anotācija Smeltere S. (2020). Pieeja jauna produkta atbilstības novērtēšanai Elektronikas un Datorzinātnes institūtā, Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec. M. Kavosa. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu,18 avoti angļu. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt atbilstības novērtēšanas kārtību Elektronikas un Datorzinātnes institūta elektroiekārtām, lai nodrošinātu sagatavotās produkcijas dokumentāciju un ražotājs efektīvi spētu produktu ievietot tirgū. Pirmajā darba daļā apzināta, dažādos literatūras avotos esošā informācija par atbilstības novērtēšanas jēdzieniem, ar to saistītajiem novērtēšanas moduļiem. Apzinātas metodes, ko autore pielietos, lai noteiktu ietekmes faktorus atbilstības novērtēšanas moduļiem. Analizēta atbilstības novērtēšanas kārtība produktiem, un ražotāja pienākumi. Apzināta kvalitātes vadības sistēmas nozīme atbilstības novērtēšanā. Otrajā daļā raksturota Elektronikas un Datorzinātnes institūta saimnieciskā darbība, sniegtie pakalpojumi. Definētas elektroiekārtu atbilstības novērtēšanai būtiskās prasības. Izstrādāta un apzināta atbilstības novērtēšanas procesa plūsmu shēma. Trešajā daļā izstrādāta atbilstības novērtēšanas kārtība Elektronikas un Datorzinātnes Institūtā. Veikts moduļu novērtējums izmantojot FMEA metodi. Lai apzinātu ražotāja vajadzības attiecībā uz elektroiekārtas atbilstības novērtēšanas procesu, tiek pielietota kvalitātes funkciju izvērsuma metode(QFD matrica). Noteiktas galvenās darbības produkta laišanai tirgū, kā arī to izmaksu analīze. Noteiktas ieviešanas plāna izmaksas un ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi- atbilstības novērtēšanas kārtība ir nepieciešama, lai ražotājs spētu sistemātiski, pakāpeniski veikt attiecīgos pasākumus sava produkta novērtēšanai. Veicot atbilstības novērtēšanu, neievērojot noteiktu secību ir iespējams palaist garām būtiskas prasības, testu nepieciešamību vai kopumā būtisku novērtēšanas aspektu, un beigās veiktā novērtēšana būs nepilnīga, kas kavēs ražotā produkta virzību tirgū. Ievērojot novērtēšanas secību, ir iespējams noteikt un definēt prasības (testēšanu, marķējuma nepieciešamību) daudz efektīvāk, kas samazinās laika apjomu, kas tiek patērēts šajā procesā.
Atslēgas vārdi Atbilstības novērtēšana, atbilstības novērtēšanas moduļi, elektroiekārtas
Atslēgas vārdi angļu valodā Conformity assessment, confirmity assessment modules, electrical equipment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2020 10:39:46