Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Jelgavas velotransporta infrastruktūras attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Development Opportunities for Cycling Infrastructure in Jelgava
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Nodaļas vadītāja I.Bušovska
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Rainers Blūms. Darba tēma: Jelgavas velotransporta infrastruktūras attīstības iespējas. Darba zinātniskais vadītājs: Docents (praktiskais), Mg. oec, Dipl. oec. Uldis Kamols. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, bakalaura profesionālā studiju programma “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija”, 2020 – 75 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izpētīt Jelgavas velotransporta infrastruktūru un novērtēt tās esošo situāciju, lai izstrādātu viena potenciāla veloceliņa projektu ar iespējamajām izmaksām un tā nozīmi velotransporta nozares attīstībā. Teorētiskajā daļā ir apskatīti transporta infrastruktūras veidošanās principi teorijā, kā arī velotransporta, tā infrastruktūras un to lietotāju iekļaušanās kopējā pilsētas transporta sistēmā. Balstoties uz teorētiskajā daļā minēto informāciju, ir novērtēta Jelgavas velotransporta infrastruktūra jeb izpētīta esošā situācija. Izvērtējot esošo situāciju, apskatot citu pasaules pilsētu piemērus par velotransporta iekļaušanos pilsētas transporta sistēmā un veicot pilsētas un tuvāko apkaimju iedzīvotāju aptaujāšanu, ir noteiktas galvenās problēmas un tālākās attīstības iespējas. Aprēķina daļā ir izstrādāts Kalnciema ceļa veloceliņa projekts Jelgavas teritorijā, to papildinot ar nepieciešamajiem aprēķiniem un nozīmi velotransporta nozares attīstībā. Jelgavas velotransporta sistēma šobrīd ir strauji augoša nozare Jelgavas transporta sistēmā. Tomēr tai ir nepieciešami uzlabojumi, lai to ikdienā aktīvi izmantotu pilsētas iedzīvotāji un tā ieņemtu nozīmīgu lomu Jelgavas infrastruktūrā. Pilsētā šobrīd vislielākā nepieciešamība pēc veloceliņa izveidošanas ir uz Kalnciema ceļa, kur tam, pēc veiktajiem aprēķiniem, būtu ievērojama nozīme Jelgavas velotransporta attīstībā un tas varētu palielināt iedzīvotāju skaitu, kas ikdienā izmanto šo transporta veidu, kā arī samazināt pārvietošanās izmaksas.
Atslēgas vārdi velotransports, veloceliņš, velosipēds, infrastruktūra, transports
Atslēgas vārdi angļu valodā cycling, cycle lane, bicycle, infrastructure, transport
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2020 20:33:49