Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšana viesnīcās Eiropas tirgū
Nosaukums angļu valodā Increasing the level of hotel customer satisfaction in the European market
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents LR IZM Projektu vadītāja A.Lapinska
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autore Lana Konstantinova izstrādāja darbu, kura temats ir “Klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšana viesnīcās Eiropas tirgū”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pasākumus, lai paaugstinātu Eiropas viesnīcu tirgus klientu apmierinātības līmeni. Darba struktūru nosaka tā mērķi un uzdevumi, tas sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avota saraksta, un pielikumiem. Ievadā ir aprakstīta pētījuma aktualitāte, mērķis un uzdevumi, definēti pētījuma objekts un priekšmets, raksturota pētījuma zinātniskā novitāte, norādītas darbā izmantotās pētījumu metodes, informācijas bāze un darba struktūra. Darba pirmajā daļā ir aprakstīti viesnīcu klientu apmierinātības teorētiskie aspekti: viesnīcu bizness tiek raksturots no tā būtības, formu un elementu viedokļa, analizētas viesnīcu klientu apmierinātības ģenerēšanas metodes un identificēti faktori, kas ietekmē viesnīcu klientu apmierinātības pakāpes izaugsmi. Otrajā daļā tiek novērtēta viesnīcu klientu apmierinātība Eiropas tirgū: analizēta Eiropas viesnīcu tirgus struktūra un attīstības dinamika, identificētas viesnīcu klientu apmierinātības pārvaldības iezīmes Eiropas un Latvijas tirgos un noteikta Eiropas tirgus viesnīcu darbības finansiālās un ekonomiskās efektivitātes atkarība no klientu apmierinātības pakāpes. Trešajā daļā sniegti ieteikumi viesnīcu klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai viesnīcās Eiropas tirgū: izstrādāti viesnīcu klientu apmierinātības paaugstināšanas algoritms Eiropas viesnīcu tirgū un Eiropas tirgus viesnīcu klientu apmierinātības pakāpes vērtējuma metode. Noslēgumā izdarīti pētījuma secinājumi, noteikti, piedāvāti un strukturēti ieteikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 16 attēli, 3 pielikumi uz 3 lpp. Darba tapšanā izmantoti 86 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātība, Eiropas tirgus, viesnīcu apmierinātības programma, sūdzības un pretenzijas metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer satisfaction, European market, complaint handling methodology,hotel satisfaction program
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2020 21:05:00