Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Starptautiskās pieredzes izmantošana sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā
Nosaukums angļu valodā Application of international experience to improve the Latvian development of social entrepreneurship
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Mg.oec. E.Rantiņš
Anotācija Maģistra darba autore Annija Skrodele izstrādāja darbu, kura temats ir “Starptautiskās pieredzes izmantošana sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir analizēt sociālo uzņēmējdarbību Latvijā un pasaulē, lai izstrādātu praktiskus ieteikumus sociālās uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības attīstības tēma ir aktuāla, jo ir izstrādāts likumdošanas ietvars, pieejami granti, taču sociālā uzņēmējdarbība netiek plaši pielietota un trūkst zināšanu par tās būtību sabiedrībā, nav skaidri galvenie iemesli, kādēļ Latvijā sociālā uzņēmējdarbība nav izplatīta. Darbā tiek analizēts sociālās uzņēmējdarbības koncepts, teorētiskie aspekti, sociālās uzņēmējdarbības problemātika Latvijā, kā veicināt tās attīstību, izmantojot starptautisko pieredzi, ekspertu un Latvijas sociālo uzņēmēju viedokļus. Darba izstrādē tika noteiktas galvenās sociālās uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Pētījumu var praktiski pielietot sociālās uzņēmējdarbības koncepta izpratnes veicināšanai, sociālās uzņēmējdarbības pilnveidē Latvijā. Darba pētījuma objekts ir sociālā uzņēmējdarbība Latvijā, un pētījuma priekšmets ir sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 91 lappuses. Tajā ir iekļauti 12 attēli, 14 tabulas un 11 pielikumi uz 22 lpp. Darbā izmantotas 87 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības. Pirmajā daļā tiek apskatīts sociālās uzņēmējdarbības koncepts un principi, vēsturiskā attīstība Latvijā un pasaulē, tiesiskais regulējums, pastāvošās atbalsta iespējas Latvijā, starptautiskās pieredzes un metožu teorētiskie aspekti, kas var tikt lietoti sociālajā uzņēmējdarbībā. Maģistra darba otrajā nodaļā tiek analizēti sociālo problēmu raksturojoši statistikas rādītāji Latvijā, Latvijas sociālo uzņēmumu statistika un tiem piešķirto grantu apmērs, pētīti labās prakses piemēri Eiropā un pasaulē. Anketēšana un ekspertu intervijas tika veiktas ar nozares pārstāvjiem, lai noskaidrotu pašreizējo problemātiku un sociālo uzņēmumu statusa ieguvumus, noteiktu nozares nākotnes attīstības iespējas. Darba izstrādē tika veikta vides analīze, izmantojot SVID un PEST analīzi. Maģistra darba trešajā daļā tiek analizēta sociālās uzņēmējdarbības problemātika Latvijā, izstrādāti uzlabojumi sociālās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, apskatīts sociālā franšīzes risinājums, sniegti ieteikumi biznesa inkubatoru pilnveidei.
Atslēgas vārdi sociālā uzņēmējdarbība, sociālā franšīze, mikrofranšīze, mikrokredīts, zīmološana, biznesa inkubatori, biznesa akseleratori, starptautiskā pieredze, sociālās uzņēmējdarbības vēsture, franšīze
Atslēgas vārdi angļu valodā social entrepreneurship, social franchise, microfrance, microcredit, branding, business incubators, business accelerators, international experience, history of social business, franchise
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2020 14:11:01