Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Eiropas Savienības valstu ekonomikas ietekmes uz klimata pārmaiņām izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Economic Impact of the European Union Countries on Climate Change
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Docente I.Andersone
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Eiropas Savienības valstu ekonomikas ietekmes uz klimata pārmaiņām izvērtējums”. Maģistra darba autors ir Roberts Akerbergs, darba vadītāji ir Dr.oec. profesore Maija Šenfelde, Mg. oec. pētnieks Kaspars Plotka. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pamatteksts ir 105 lappuses, ietverot 10 tabulas, 26 attēlus, 10 pielikumus. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no126 literatūras avotiem. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2020. gadā. Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas attīstība galvenokārt noved pie kvantitatīvas izaugsmes, kur liela daļa ražošanas jaudas veido negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un līdz ar to ietekmē klimata pārmaiņas. Valstu ekonomiku ietekmes uz vidi un klimatu identificēšana un tās izvērtējums ir viens no pētījuma uzdevumiem. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, izpētīt globālo klimata pārmaiņu un Eiropas Savienības valstu ekonomiku mijiedarbību un izstrādāt ekonomisko un ekoloģisko rādītāju tendences no 2020. līdz 2030. gadam. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatītas klimata pārmaiņu un ekonomikas mijiedarbības aspekti dažādu pētnieku darbos. Viens no klimata pārmaiņu faktoriem ir globālā sasilšana, kas ietekmē ekonomiku tieši un netieši. Pirms analīzes veikšanas tika uzsākts un veikts kabineta pētījums, lai apzinātos esošo stāvokli un situāciju pētāmajā laukā. Darba analītiskajā daļā ir tika apkopoti iepriekš pasaulē veiktie pētījumi un izmantotās metodes, uzmanību pievēršot ekonomikas, vides un klimatu mijiedarbības matemātiskiem modeļiem: globālās vidējās temperatūras izmaiņas vienādojums, Verhulsta loģistiskais vienādojums, vides Kuznetsa līkne, vides kaitējuma funkcijas, integrētie vides novērtēšanas modeļi (DICE, FUND, PAGE, IPAT u.c.). Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā ir veikti salīdzinošie aprēķini noteiktās hronoloģiskās rindās. Prognožu un rezultātu apstrādei tika izmantota “MS EXCEL” programmatūra, lai secinātu rādītāju izmaiņu tendences starp ekonomiskiem un ekoloģiskiem faktoriem un to ietekmi uz tautsaimniecību. Pētījuma rezultāts ir ekonomisko un ekoloģisko rādītāju prognozes: atkritumu daudzuma prognoze, CO2 emisijas un siltumnīcefekta gāzu emisijas prognozes ES valstīs, no 2020. līdz 2030. gadam.
Atslēgas vārdi : CO2 emisijas, mijiedarbība, siltumnīcefekta gāzu emisijas, iekšzemes kopprodukts ,vide, zaudējumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: CO2 emission, interaction, emission of gases causing greenhouse effect, gross domestic product, environment, loss.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2020 17:32:22