Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Debitoru maksājumu uzskaites ietekme uz pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Accounts Receivables on Value Added Tax Payments”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Inese Bindemane
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Konkurences palielināšanai un klientu piesaistei uzņēmumi piedāvā iespēju par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotajām precēm norēķināties ar pēcapmaksas noteikumiem, taču šajā gadījumā pastāv kredītrisks, varbūtība līdzekļus neatgūt un kavēt savu saistību izpildi, konkrēti pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksājumu veikšanu nepietiekamas apgrozāmās naudas līdzekļu dēļ, jo pārāk liels skaits rēķinu, naudas izteiksmē, tiek izsniegts ar apmaksas termiņiem, kas papildus tam nereti tiek kavēti. Laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam Latvijas ekonomisko situāciju var raksturot ļoti pozitīvi, nebija būtisku aspektu vai iemeslu, vai notikumu, ilgstošai debitoru parādu samaksas kavēšanai. Pastāv dažādi iemesli, kāpēc samaksas veikšana nenotiek uzreiz vai noteiktā termiņā, kas saistīts gan ar īslaicīgām finansiālām problēmām, gan neuzmanības dēļ, piemēram, rēķina nozaudēšana vai aizmiršana par to veikt samaksu, tāpēc atbilstoši valsts likumdošanai un uzņēmumā izstrādātajai grāmatvedības politikai ir jāveic debitoru parādu uzskaite, izvērtējums un kontrole. Jebkuri neiegūtie naudas līdzekļi kavē uzņēmuma darbībai, attīstībai un nodokļu maksājumu veikšanai, tāpēc jāpanāk pēc iespējas ātrāka parādu atgūšana. Bakalaura darba tēma ir „Debitoru maksājumu uzskaites ietekme uz pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem”. Darba mērķis ir izpētīt debitoru maksājumu ietekmi uz uzņēmuma PVN maksājumiem, noskaidrot naudas plūsmu ietekmējošos faktorus, izstrādāt priekšlikumus debitoru samaksas ātrākai veicināšanai un rast risinājumu PVN savlaicīgai nomaksai valsts budžetā. Darba ietvarā ir apkopota vispārēja informācija par PVN, tā raksturojums, piemērošana, priekšnodokļa korekcijas gadījumi saistībā ar zaudētiem parādiem un debitoru parādu raksturojums, uzskaite, samaksas kavēšana un tās iemesli. Pētnieciskajā daļā aplūkots uzņēmums, kura pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana un preču tirdzniecība ar pēcapmaksas nosacījumu piešķiršanu, tika pētīta PVN maksājumu korelācija attiecībā pret debitoru kavēto parādu summu, to savstarpēji radīto ietekmi. Pētījumā iegūtie rezultāti apliecina, ka starp abiem lielumiem pastāv negatīva ietekme uz debitoru parādiem, ko iespējams novērst. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 9 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 55 lappuses, tajā iekļauti 8 attēli, 4 tabulas, 2 formulas, 3 pielikumi un 28 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Debitoru parādi, PVN maksājumi, debitoru kontrole, grāmatvedības politika, ieņēmumi, likumdošanas piemērošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounts receivable, VAT payments, accounts receivable control, accounting policy, revenue, application of legislation.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2020 11:39:47