Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Finanšu vadība Eiropas Savienības struktūrfondu projektos Valsts zinātniskajā institūtā “Elektronikas un datorzinātņu institūts” "
Nosaukums angļu valodā "Financial Control in Europe Union Structural fund Projects in State Institute of Science ”The Institute of Electronics and Computer Science” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K. Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Finanšu vadība Eiropas Savienības struktūrfondu projektos valsts zinātniskajā institūtā- Elektronikas un datorzinātņu institūts. Darba tēma ir aktuāla šodienas ekonomiskajā situācijā arī valstiskā līmenī, jo bieži nākas dzirdēt par nepietiekamu, nelietderīgu vai necaurredzamu ES struktūrfondu līdzekļu izlietojumu dažādās tautsaimniecības un zinātnes nozarēs. Darba mērķis ir izpētīt struktūrfondu apgūšanas procesu, pārredzamību un efektīvu izmantošanu institūtā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīta hipotēze- Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē iegūto līdzekļu izmantošana institūtā ir efektīva, pārredzama un vērsta uz Institūta ilgtspējīgu attīstību un valsts noteikto pētījumu virzienu, kā arī institūta stratēģijā noteiktu pētījumu virzienu īstenošanu. Hipotēze apstiprinājās. Darba teorētiskajā daļā tika pētīta Eiropas Savienības struktūrfondu loma, aktualitāte un pārvaldīšana valsts budžeta līmenī, kā arī ES fondu vadību nodrošinošo institūciju hierarhija un kompetences. Darba praktiskajā daļā jau konkrēti tiek izpētīta ES fondu finanšu vadība un kontrole institūtā. Tiek apskatīti šo procesu regulējošie ārējie normatīvie akti (ES regulas, LR likumi, MK noteikumi), kā arī uz tiem balstīti un saskaņā ar tiem izdotie institūta iekšējie normatīvie akti. Diplomdarba apjoms ir 62 lapaspuses. Darbā ir iekļautas 4 tabulas un 7 attēli.
Atslēgas vārdi Finanses
Atslēgas vārdi angļu valodā Finances
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 08:42:40