Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma uzņēmumu attīstības stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Tourism company’s development strategy in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Dr.oec.,prof. N.Lāce
Anotācija Izvērtējot esošo situāciju, Latvijas tūrisma nozarē autors var definēt vairākas būtiskas problēmas: 1.Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamība un konkurētspēja starptautiskajā tirgū joprojām ir zema; 2.Tūrisma maksājumu bilances rādītāji ir negatīvi - Latvijas iedzīvotāju izdevumi ārvalstīs pārsniedz ārvalstu ceļotāju izdevumus Latvijā; 3.Esošais tūrisma piedāvājums neveicina uzturēšanās laika palielināšanos Latvijā (pašlaik tikai 1.4 dienas), līdz ar to arī ārvalstu ceļotāju tēriņu palielināšanos. Šodien, kad Latvija pārdzīvo ekonomisko krīzi, Latvijas ekonomikas aktualitāte numur viens ir tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšana. Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas foruma veidoto Globālās konkurētspējas ziņojumu 2009 2010, Latvijas konkurētspēja pēdējā gada laikā strauji pasliktinājusies. Tautsaimniecību apzīmē tās sabiedrības aktivitātes, kas saistītas ar preču un pakalpojumu ražošanu, sadali, apmaiņu un patērēšanu. Minētās aktivitātes ir veicamas ar kaut kāda veida uzņēmējdarbības palīdzību. Uzņēmējdarbības objekts ir uzņēmums, tātad konkurētspējas paaugstināšanas pamatā ir uzņēmējdarbības objektu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana. Lai veiksmīgi novērtētu savu uzņēmumu starp konkurentiem konkrētā tirgū, uzņēmumiem ne tikai ir jānovērtē traucēkļi, un barjeras, bet arī esošie resursi, iespējas un priekšrocības. Katram uzņēmumam ir jāatrod savas konkurētspējīgās priekšrocības un jāizmanto tās turpmākās attīstības stratēģijas izstrādē. Lai izstrādātu maksimāli labu attīstības stratēģiju, konkurētspējīgās priekšrocības ir jācenšas saskatīt no vairākiem aspektiem, izmantojot vairākus analīzes veidus. Pastāv vairākas uzņēmuma konkurētspējas novērtēšanas metodes, taču tās nav universālas. Katra no tām ietver kritērijus, kurus ir iespējams papildināt ar citiem faktoriem, lai precīzāk novērtētu konkurētspēju. Konkurētspējas novērtēšanu ir iespējams veikt efektīvāk izmantojot vairākas no šīm metodēm, jo tās papildina vienu otru. Veiksmīga stratēģija garantē veiksmīgu attīstību, veiksmīga attīstība šodienas apstākļos garantē vieglāku grūto laiku pārvarēšanas procesu. Tieši tāpēc iepriekš rakstītais akcentē tēmas tūrisma uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana Latvijā šī brīža aktualitāti un pētāmo problēmu. Maģistra darba pētījuma objekts ir tūrisma nozares uzņēmumi un priekšmets ir tūrisma uzņēmumu ilgtspējīga tūrisma attīstības stratēģija. Maģistra darba mērķis ir izpētīt tūrisma uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un izstrādāt ekonomiskajiem apstākļiem un uzņēmuma mērķiem atbilstošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Maģistra darbā tika izvirzīta hipotēze - attīstības stratēģijas, kas ir balstīta uz ieinteresēto pūšu ietekmes uz uzņēmuma darbību ievērošanu un korporatīvās sociālās atbildības principiem, ieviešana var nodrošināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Maģistra darba novitātes ir šādas: Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas tūrisma nozares analīze. Statistisko datu apkopošana, pārskats par tūrisma nozares attīstības tendencēm un nozares rādītājiem Latvijā. Tiek aprakstīta esošā situācija tūrisma tirgū, konstatēti būtiskie trūkumi, tendences un prognozes uz turpmāko attīstību. Ka arī sniegts priekšstats par iespējamiem Latvijas tūrisma mērķa tirgiem un apkopota tūrisma nozares SVID analīze.Maģistra darba teorētiskajā daļā ir definēti ilgtspējīga tūrisma elementi, tiek dots priekšstats par korporatīvo sociālo atbildību tās sfērām. Tiek izstrādāta uzņēmuma stratēģiskā līdzsvarota karte un ieinteresēto pušu miedarbības apraksts. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā stratēģiskās līdzsvarotas kartes sociālās atbildības koncepcijas ietvaros tiek realizēts uz SIA Rigatur piemēra. Pēc darbību prioritātes noteikšanas tika izvirzīti aktivitāšu mērķi un sastādīts īstenošanas plāns. Kā arī saskaitīta sociāli atbildīgas attīstības stratēģijas ieviešanas efektivitāte. Rezultātā tika konstatēts, ka izstrādāto modeli var veiksmīgi pielietot Latvijas uzņēmējdarbības apstā
Atslēgas vārdi Tūrisms, KSA, ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Tourism, CSR, Sustainability
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 01:50:00