Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Cigarešu kontrabanda kā ēnu ekonomikas sastāvdaļa”
Nosaukums angļu valodā “Cigarette Smuggling as Part of the Shadow Economy”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darbu “Cigarešu kontrabanda kā ēnu ekonomikas sastāvdaļa” maģistra profesionālā grāda iegūšanai ir izstrādājis studējošais Dmitrijs Sirotko. Par pētāmo jomu ir paņemta cigarešu kontrabandas parādība ēnu ekonomikā. Pētāmais objekts ir sabiedriskās attiecības, kas rodas, apkarojot tabakas izstrādājumu kontrabandu. Pētījuma priekšmets ir pasaules pieredze tabakas izstrādājumu kontrabandas apkārošanas pasākumu piemērošanā. Maģistra darba tēmas aktualitāteir saistīta ar faktu, ka, izstrādājot visaptverošus pasākumus tabakas izstrādājumu kontrabandas apkarošanai, ir jāsaprot parādības cēloņi un jāpievērš īpaša uzmanība pasaules pieredzei šīs problēmas apkarošanā, starptautiskajā mijiedarbībā un sadarbībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiskās vadības modeli, kas būs piemērots muitas administrācijām šādu parādību stratēģiskā vadībā, lai attīstītu konkurences priekšrocības. Maģistra darba hipotēze paredz, ka stratēģiskās vadības modeļa izmantojums cigarešu kontrabandas jomā palīdzēs MA un citām organizācijām efektīvāk cīnīties ar kontrabandu. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tiek noteikti šādi darba uzdevumi - izpētīt ēnu ekonomikas teorētiskos aspektus, izpētīt cīņu pret tabakas kontrabandu Latvijā, tās apjomus un attīstības faktorus, izanalizēt ārvalstu pieredzi tabakas kontrabandas apkārošanā, veikt stratēģiskās pārvaldības teorijas izpēti, veikt VID ārējās un iekšējās vides analīzi, izmantojot ārējo faktoru un iekšējo faktoru novērtējuma matricas, izstrādāt jaunu VID attīstības stratēģiju, kura par pamatu var būt arī Muitas pārvaldei, kas ietvertu izstrādātu misiju, vīziju, vērtības, stratēģiskos mērķus un uzdevumus veiksmīgai organizācijas attīstībai. Darba pirmajā daļā ir aplūkoti ēnuekonomikas teorētiskie aspekti un ēnu ekonomikas līmenis Latvijā. Otrajā darba daļā sniegts ieskats par kontrabandas jēdzienu un priekšmetu, tabakas izstrādājumu kontrabandas apjomiem Latvijā, tabakas kontrabandas apkarošanas pasākumiem Latvijā un ārzemēs. Trešajā darba daļā tiek raksturota stratēģiskās pārvaldības būtība un tās nepieciešamība organizācijas darbībā, kā arī konkurences stratēģijas būtība. Ir aprakstīti esošie stratēģiskās pārvaldības modeļi un izpētītas stratēģiskās plānošanas sastāvdaļas, tās ārējās un iekšējās vides faktori. Ceturtajā darba daļā ir izveidots stratēģiskās vadības modelis, saskaņā, ar kuru tika veikta organizācijas darbības analīze cigarešu kontrabandas apkarošanā, izmantojot EFE un IFE analīzes matricas. Darba saturs izklāstīts 112 lapaspusēs, kuras ietver 29 attēlus un 25 tabulas, izmantotās literatūras saraksta 102 vienības.
Atslēgas vārdi ēnu ekonomika, cigarešu kontrabanda, muitas kontrole, stratēgiskā pārvaldība, stratēģiskās vadības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā shadow economy, cigarette smuggling, customs control, strategic governance, strategic management model
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 02:21:10