Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Internal Control System in the State Construction Control Bureau of Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Svetlana Mjakuškina
Recenzents Mg.oec., Maija Kavosa
Anotācija Vugule G. Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide BVKB: Maģistra darbs/ G. Vugule, S. Mjakuškina. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistru profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 120 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 120 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 31 tabula, 5 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 20 avoti latviešu, 116 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir: veikt iekšējās kontroles sistēmas un ar to saistīto ietekmes faktoru novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus BVKB iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei. Darba pirmajā daļā tika izpētīti jēdzienu “kontrole” un “iekšējā kontroles sistēma” elementi, jēdzienu “inspicēšana”, “novērošana”, “pārraudzība” kopīgās un atšķirīgās iezīmes, kļūdu cēloņu analīzes un pilnveides metodes, kā arī iekšējās kontroles sistēmas elementu pilnveides metodes. Otrajā daļā tika veikta BVKB darbības analīze, veicot stratēģijas un struktūras analīzi. Tika izvērtētas BVKB ekonomiskās attīstības tendences un veikta SVID analīze, kā arī veikts iekšējās kontroles sistēmas audits būvdarbu kontroles procesam. Trešajā daļā tika izstrādāti iekšējās kontroles sistēmas pilnveides risinājumi, veikts pilnveides pasākumu izstrādes plāns, kā arī noteikta iespējamo pilnveides pasākumu rentabilitāte. Darba ceturtajā daļā veikti pilnveides risinājumi būvdarbu kontroles procesam, balstoties uz identificēto risku mazināšanu, ar vērtību plūsmas analīzes elementu pielietošanas palīdzību un rentabilitātes aprēķināšanu noteikti veiksmīgākie procesa pilnveides risinājumi. Balstoties uz veikto pētījumu, tika secināts, ka kopumā būvdarbu kontroles nodaļa izpilda 77% no standarta LVS EN ISO 9001:2017 (turpmāk ISO 9001:2017) prasībām. Vājākie posmi ir izpratnes veicināšana, kvalitātes, mērķu un to sasniegšanas plānošana, kā arī pārmaiņu plānošana un vadība. Veicot grozījumus normatīvajos dokumentos un pilnveidojot būvdarbu kontroles grafiku, būvdarbu kontroles nodaļai iespējams uzlabot iekšējo kontroles sistēmas darbību, kuras rezultātā iespējams panākt būtiskus resursu ietaupījumus. Sekmīgai pārmaiņu ieviešanai, Būvdarbu kontroles nodaļā patstāvīgi jānodrošina darbinieku informētība par plānotajām pārmaiņām un viņu iesaisti tajās.
Atslēgas vārdi Iekšējā kontroles sistēmas pilnveide,
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Internal Control System
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 10:40:28