Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Senioru dienas centrs kā mūsdienīga alternatīva pansionātiem
Nosaukums angļu valodā Senior Day Care Center as a Modern Alternative to Nursing Homes
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Arh. M. Putrāms
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes studentes Annas Oļhas diplomdarba tēma ir “Senioru dienas centrs kā mūsdienīga alternatīva pansionātiem”. Viena no galvenajām mūsdienu tendencēm, kam pilsētai šobrīd jāpielāgojas, ir “iedzīvotāju novecošanas” parādība– pēc statistikas datiem, ar katru gadu cilvēka mūža ilgums būtiski pagarinās. Līdz ar demogrāfiskajām izmaiņām rodas arī sociālās izmaiņas, kas lielā mērā ietekmē dzīvesveidu un mājokļu tipoloģiju, kā arī vispārējo telpu dizainu. Latvijā pieejamā mājās vai pansijā sniegtā aprūpe novecojošo cilvēku izolē no sabiedrības, bet sociālajiem kontaktiem ir spēcīga bioloģiska nozīme un tie ir svarīgi veselības aprūpei, tādēļ ir nepieciešama esošās telpiskās vides un programmu pārvērtēšana un pārstrādāšana tās telpiskajos un sociālajos aspektos. Pasaules iedzīvotāju novecošanas ekonomiskās sekas izpaužas vairākos līmeņos. Nenovēršamās veselības aprūpes izmaksas rada nepieciešamību izstrādāt jaunus aprūpes sniegšanas konceptus vecāka gadagājuma cilvēkiem. Konceptus, kas palielinātu aprūpes pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti un samazinātu ar aprūpi saistītās izmaksas; konceptus, kas transformētu sabiedrības pieņemtos uzstādījumus par aprūpes iestāžu tēlu; konceptus, kas dotu dzīvību mūsdienīgai ēkas tipoloģijai. Maģistra darba pētījumu autore veltījusi vecāka gadagājuma cilvēku integrācijas iespējām un viņu dzīves vides uzlabošanas risinājumiem: 1. nodaļā iezīmētas novecošanas procesam raksturīgās likumsakarības un sastādīts projektēšanas norādījumu kopsavilkumu; 2. nodaļā veikta aprūpes iestāžu analīze Latvijas sabiedrības kontekstā un definētas galvenās ar iedzīvotāju novecošanu saistītās sociālekonomiskās izpausmes; 3. nodaļā analizēta un salīdzināta senioru dzīves vide Latvijā un Rietumeiropā, aplūkota aprūpes iestāžu vēsturiskā attīstība, mūsdienu tipoloģiskais iedalījums un definēti sociāla rakstura aprūpes institūciju galvenie telpiskie plānošanas principi, kas pielietoti Diplomprojekta ietvaros izstrādātā Dienas pieskatīšanas un rehabilitācijas centra projektēšanas priekšlikumā (skaidrojošais apraksts, 4.-5. nodaļa). Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā uz 99 lapām un sastāv no 5 nodaļām. Diplomdarba izstrādes gaitā autore izmantoja 98 informācijas avotus: 23 literatūras avotus, 25 normatīvos dokumentus, 51 atsauksme, 54 attēlus, 5 pielikumus un 182 autora veiktas intervijas un aptaujas, kā arī interneta informācijas avotus.
Atslēgas vārdi arhitektūra, vecāka gadagājuma cilvēki, integrācija, veselības aprūpe, seniori.
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, senior citizens, integration, healthcare, elderly
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2019 23:50:41