Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbanku darbības organizēšana un novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Organization of Commercial Bank Activities and Performance Assessment"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents Prof., Dr.oec.N.Lāce
Anotācija Darba autors: Vladislavs Baranovskis Darba nosaukums: Komercbanku darbības organizēšana un novērtēšana Bakalaura darbs Zinātniskais vadītājs: G. Kozaka, Dr. sc. ing., doc. Darba apjoms: 69 lpp., 38 bibliogrāfiskie nosaukumi, 3 pielikumi, 13 tabulas, 8 attēli. Atslēgvārdi: banka, kredītiestāde, finanšu analīze, ekonomiskā krīze, kapitāla pietiekamība, rentabilitāte, likviditāte, kredītrisks. Darbs izstrādāts banku nozarē. Tas sastāv no divām pamatdaļām: 1. Analītiskās apskata daļas; 2. Pētījumu un aprēķinu daļas. Pētījuma objekts ir Trasta komercbankas finansiālais stāvoklis. Pētījuma priekšmets ir Trasta komercbankas finansiālās analīzes izpētes aspekti. Pētījuma hipotēze: A/S ”Trasta komercbanka” stabilu attīstību pārtrauca ekonomiskā recesija. Bakalaura darba izstrādē izmantotas šādas pētījumu metodes: vispārzinātniskās pētījumu metodes: monogrāfiskā metode, grafiskā metode, aprēķinu konstruktīvā metode; specifiskās pētījumu metodes: institucionālā analīze, dokumentu analīze, statistisko pētījumu metodes (statistisko rādītāju aprēķināšana, datu apkopošana, grupēšana, analīze). Pētījuma mērķis ir izpētīt Trasta komercbankas finanšu rādītājus un novērtēt bankas ekonomiskās darbības tendences. Pētījuma uzdevumi: raksturot banku darbības novērtēšanas teorētisko bāzi; noteikt banku vietu un lomu finanšu darījumu sistēmā; noteikt Trasta komercbankas vietu un lomu Latvijas banku sektorā; izanalizēt Trasta komercbankas bilances datus 2007. – 2010. gados, noteikt un raksturot bilances posteņu izmaiņu rašanos iemeslus; noteikt Trasta komercbankas darbības problēmas un perspektīvas, kā arī sniegt priekšlikumus attīstības veicināšanai. Darba gaitā tika analizēti Trasta komercbankas darbības rezultāti, svarīgākie bilances posteņi un finanšu analīzes rādītāju koeficenti. Tika pievērsta uzmanība Trasta komercbankas attīstības problēmām, to iespējamiem risinājumiem, kā arī sniegtas rekomendācijas par darbības veicināšanu ekonomiskās krīzes apstākļos. Bakalaura darbu varētu izmantot banku sektora darbinieki, pasniedzēji, studenti un ikviens pētāmās problēmas interesents.
Atslēgas vārdi banka, kredītiestāde, finanšu analīze, ekonomiskā krīze, kapitāla pietiekamība, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā bank, credit and financial analysis, economic crisis, capital adequacy, profitability, liquidity
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 17:18:50