Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ''Ielu plānošana apdzīvotās vietās''; inženierprojekts ''Ielu izbūve īpašumā ''Caunes'' Jaunmārupē''
Nosaukums angļu valodā ''Street Planning in Residential Areas''; Engineering Design Project ''Street Construction in the Real Estate ''Caunes'', in Jaunmārupe''
Autors Andris Naudiņš
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Jānis Markus
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ielu plānojumus pilsētā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi: 1) noskaidrot ceļa (ielu) funkcijas, iedalījumu un normatīvos aktus ielu projektēšanā Latvijā, 2) izpētīt pieejamo literatūru par ceļu un ielu plānošanu pilsētā un ielu labiekārtošanu, 3) izpētīt un analizēt Talsu novada pašvaldības pasūtīto būvprojektu trīs jaunu ielu izbūvei Talsos, kas atrastos neapbūvētā privātmājas apbūves teritorijā, kur pašlaik ir pļava, salīdzināt ar pieejamajiem standartiem, konstatēt projektēšanas nepilnības un sniegt ieteikumus to labošanā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā nodaļā apskatītas ceļa funkcijas, klasifikācija un normatīvie akti ielu projektēšanā Latvijā. Darba otrajā nodaļā uzmanība pievērsta ielu plānošanai pilsētā (principi, ielu plānojumi) un ielu labiekārtošanai. Trešajā nodaļā aprakstītas nepilnības, kas konstatētas Talsu novada pašvaldības pasūtītajā Raudu, Asaru, Līdaku ielas būves būvprojektā, kas izstrādāts pa kārtām, kā arī sniegti ietiekumi to uzlabošanā. Bakalaura darba beigās izdarīti secinājumi un priekšlikumi. Inženierprojektā paredzēts izstrādāt savstarpēji savienotu jaunu ielu (tās sadalītas piecās asīs) ar kopējo garumu 1,142 km būves būvprojektu nekustamajā īpašumā „Caunes” Jaunmārupē, Mārupes novadā. Pirms būvprojekta izstrādes apsekota situācija nekustamajā īpašumā, iegūti dati par inženierģeoloģiju un topogrāfiskā uzmērījumu karte. Inženierprojektā izstrādāti trīs risinājumi nekustamajā īpašumā „Caunes” izbūvējamām ielām un veikts to salīdzinājums. Pamatvariantā visām projektētajām ielām projektēta brauktuve ar platumu 5-6 metri, bet nobrauktuvēm uz īpašumiem – 3 metri. Ielu vienā pusē izbūvētas gājēju ietves ar platumu 1-1,5 metri. Izvēlētajā ielu variantā izbūvēta daļēji vaļēja un slēgta ūdens atvades sistēma. Ielas plānotas ar asfalta segumu. Projektā veikts segas aprēķins, uzrādīti veicamie darbi un to apjomi un aprēķinātas aptuvenās būvdarbu izmaksas. Darbs sastāv no 144 lapām, satur 5 tabulas, 26 formulas, 31 attēlus, t.sk. 6 fotogrāfijas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darbā izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ielu modeļi, plānošana, labiekārtošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Street patterns, planning, improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2019 08:51:12