Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Eiropas struktūrfondu līdzekļu izmantošana uzņēmuma darbības paplašināšanā
Nosaukums angļu valodā Expansion of the company's business using European union Structural Funds resources
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec.Aivis Sokins
Anotācija Bakalaura darba autors: Jānis Striks. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente, Dr.oec. Rita Greitāne. Bakalaura darba temats: Eiropas struktūrfondu līdzekļu izmantošana uzņēmuma darbības paplašināšanā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauts 31 attēls un 20 tabulas. Bakalaura darbā tiek pētīti Eiropas Savienības atbalsta instrumenti uzņēmuma SIA “Platspīļi” darbības paplašināšanai. Analītiskajā daļā autors novērtē uzņēmuma darbību, analizē Latvijā apgūto Eiropas Savienības finansējumu un izvirza piemērotāko finansējuma veidu konkrētajam uzņēmumam. Tiek analizēts piemērotākais vēžu audzētavas uzbūves veids, lai radītu labākos apstākļus platspīļu vēžu audzēšanai. Uzņēmuma analīze sevī iekļauj līdzšinējās darbības analīzi, produkcijas analīzi un konkurentu analīzi. Autors veic uzņēmuma darbības vidi ietekmējošo faktoru analīzi. Pētījumu daļā autors veic padziļinātu piemērotākā Eiropas Savienības finansējuma veida izpēti un saņemšanas iespējas. Tiek veikts pētījums par uzņēmuma kritērijiem, kuri jāsasniedz lai saņemtu finansējumu. Autors pēta arī uzņēmuma turpmākās darbības uzlabošanas iespējas un iespējamos ieguvumus no papildus akvakultūras sugu produkcijas audzēšanas pārdošanai. Aprēķinu daļā tiek aprakstīta vēžu audzētavas uzbūve un tai nepieciešamais finansējums. Autors aprēķina naudas summu, kura nepieciešama, lai veiksmīgi pabeigtu vēžu audzētavas būvniecību. Tiek veikta iespējamo finansējuma alternatīvu salīdzināšana ar izvēlēto finansējuma veidu un izdarīti secinājumi. Darba noslēguma daļā tiek veiktas prognozes par pirmās produkcijas ieguvi un apmēru, nosakot cik lieli būs pirmie uzņēmuma ienākumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādāts vēžu audzētavas uzbūves plāns, aprēķināts tam nepieciešamais finansējums un atrasts piemērotākie Eiropas Savienības fondu līdzekļi vēžu audzētavas izbūvei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Striks J., (2019) Eiropas struktūrfondu līdzekļu izmantošana uzņēmuma darbības paplašināšanā . Diplomprojekts/ J. Striks, R. Greitāne – Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi Eiropas struktūrfondu līdzekļi, Platspīļu vēzis, Vēžu audzētava, Uzņēmuma darbības paplašināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā European Structural Funds, Noble crayfish, Crayfish farm, Expansion of the company's business
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:57:44