Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kontroles sistēmas izveide SIA "Latvijas standarts" stratēģijas ieviešanai"
Nosaukums angļu valodā "Development of Control System for Strategy Implementation in "Latvian Standard" Ltd"
Autors Arta Pīlēna
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Maija Kavosa
Recenzents Mg.oec., Ingars Pilmanis
Anotācija Pīlēna A. Kontroles sistēmas izveide SIA “Latvijas standarts” stratēģijas ieviešanai: Maģistra darbs / A. Pīlēna, M. Kavosa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 15 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu un 51 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt SIA “Latvijas standarts” spēju sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos rezultātus un, balstoties uz pētījuma ietvaros apkopoto informāciju, izveidot kontroles sistēmas modeli stratēģijas ieviešanai, kā arī izvirzīt priekšlikumus kvalitātes sistēmas pilnveidei stratēģijas ieviešanas kontekstā. Pirmajā darba daļā analizēti literatūras avoti par stratēģijas un stratēģiskās vadīšanas nozīmi organizācijā, kvalitātes vadību un ilgstošu panākumu sasniegšanu, kā arī kontroles sistēmu un tās elementiem. Analizētas organizācijas darbības snieguma analīzes metodes, kā arī apzināti stratēģiskie virzieni standartizācijā Eiropas un starptautiskā līmenī. Otrajā darba daļā veikta SIA “Latvijas standarts” darbības galveno rādītāju analīze, kā arī novērtēta organizācijas spēja sasniegt stratēģijā paredzētos rezultātus, balstoties uz pētījuma pirmajā daļā apkopoto teorētisko bāzi un pielietojot identificētās analīzes metodes. Trešajā darba daļā, balstoties uz iepriekšējo pētījuma daļu rezultātā apkopoto informāciju, izveidots kontroles sistēmas modelis stratēģijas ieviešanai, sniegti priekšlikumi kvalitātes sistēmas pilnveidei, kā arī izveidots to ieviešanas plāns. Veikta kontroles sistēmas izveides un kvalitātes sistēmas pilnveides pasākumu kopējo izmaksu un ieguvumu analīze. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: ieviešot stratēģiju, efektīvas kontroles sistēmas pamatā ir organizācijas spēja sasniegt ilgstošus panākumus, apmierinot iesaistīto pušu vajadzības. LVS kontroles sistēmā jāparedz mehānismi piemērojamo prasību izpildei, organizācijas darbības vides un snieguma pastāvīgai novērtēšanai, ka arī iesaistīto pušu apmierinātības paaugstināšanai. Lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus, nepieciešama stratēģijas pamatnostādņu un stratēģisko virzienu integrācija organizācijas procesos, kā arī darbinieku izpratnes veicināšana par to ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Atslēgas vārdi stratēģiskā vadīšana, kontroles sistēma, ilgstošu panākumu sasniegšana, kvalitātes vadība, standartizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā strategic management, control system, achievement of sustained success, quality management, standardization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 21:14:59