Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Eiropas Savienības līdzfinansējuma nozīme Latvijas lauksaimniecības attīstībā
Nosaukums angļu valodā Role of European Union Co-financing in the Development of Agriculture in Latvia
Autors Elza Marta Pildere
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Mg.oec. A.Zenčaka
Anotācija Bakalaura darbu “Eiropas Savienības līdzfinansējuma nozīme Latvijas lauksaimniecības attīstībā” izstrādāja RTU IEVF RIBE0. 3.kursa studente Elza Marta Pildere, darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec.,Dipl.oec., Uldis Kamols. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, ieskaitot ievadu, 2 daļas, 33 attēlus, 18 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 66 avotiem. Bakalaura darbam ir 4 pielikumi. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā, Latvijā. Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Eiropas Savienības līdzfinansējuma nozīmi Latvijas lauksaimniecības attīstībā. Pirmajā daļā tiek izpētīta lauksaimniecības nozare un tās vēsture, un galvenie ražošanas veidi. Izpētīti valsts atbalsta veidi Latvijas lauksaimniecībā un Eiropas Savienības finansējums lauksaimniecībai. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas lauksaimniecība. Izpētīts un analizēts valsts atbalsta lauksaimniecībai, īpaši, augkopībai 2014.-2018.gadā. Kā arī analizēts Eiropas Savienības līdzfinansējums gan Lauku attīstības programmas ietvaros, gan atbalsta izmaksas tiešajiem maksājumiem. Tiek veikta intervija par situāciju Latvijas lauksaimniecību ar ZS “Mazbērziņi” īpašnieku. Bakalaura darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka lauksaimniecība Latvijā ir svarīga tautsaimniecības nozare. Vislielākās zemes platības lauksaimniecībai un visvairāk lauku saimniecību ir Latgales reģionā, bet vislielākās izmaksātās summas no ELFLA tiek piešķirtas Zemgales reģionam. Valsts atbalsts lauksaimniecībā Latvijā ir sadalīts neproporcionāli, kā arī Eiropas Savienības atbalsta sadalījums nav proporcionāls. Pēc intervijas veikšana tiek secināts, ka Latvijā Eiropas Savienības līdzfinansējums lauksaimniecības attīstībā ir ļoti nozīmīgs, ir jāizvērtē valsts atbalsta sadalījums, kā arī Eiropas Savienības finansējuma saņemšanas kritēriji.
Atslēgas vārdi Lauksaimniecība, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, atbalsts, Latvija, tiešie maksājumi, augkopība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Agriculture, European Agricultural Fund for Rural Development, support, Latvia, direct payments, crop production.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2019 10:47:40