Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas faktori un to novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness Factors of an Outsourcing Company and their Evaluation"
Autors Elīna Minajeva
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Ilze Judrupa, asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir vērsta uz ārpakalpojumus sniedzošu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas un tās attīstības veicināšanu. Tēmas aktualitāti pamato liela ārpakalpojumu nozīme uzņēmējdarbības vidē, uzņēmumu sīva savstarpēja konkurence, kā arī ārpakalpojumu uzņēmumiem raksturīga šaura darba specializācija, kas ierobežo ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu. Maģistra darba mērķis izpētīt Latvijas ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošus faktorus un izstrādāt to novērtēšanas modeli, lai ieteiktu iespējamos risinājumus konkurētspējas attīstībai. Maģistra darbs sastāv no trim daļām – teorētiskas, metodoloģiskas un empīriskās. Teorētiskajā daļā tiek aplūkots ārpakalpojumu definējums un klasifikācija, izpētīta Latvijas ārpakalpojumu uzņēmumu struktūra un novērtēts to īpatsvars Eiropas tirgū. Teorētiskas daļas turpinājumā tiek analizēta konkurētspējas jēdziena būtība, konkurētspēju ietekmējošie faktori un konkurētspējas novērtēšanas metodes. Metodoloģijas daļā tiek izstrādāts pētījuma dizains, kas ietver pētījuma procesa aprakstu un darba pētījumā daļā pielietotas metodes, ar mērķi atlasīt un novērtēt ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošos faktorus un rezultātā izstrādāt jaunu ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas novērtēšanas modeli. Darba empīriskajā jeb pētījuma daļā tiek atlasīti faktori, kas ietekmē ārpakalpojumu uzņēmumu konkurētspēju un aprēķināta katra faktora prioritātes vērtība, kas atbilst faktora svarīgumam. Pētījumā procesā tiek izstrādāts konkurētspējas novērtēšanas modelis, kas tiek izmantots grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma “X” konkurētspējas novērtēšanai. Modeļa pārbaudes procesā tiks novērtēta uzņēmuma “X” konkurētspēja un ierosināti priekšlikumi tā konkurētspējas turpmākai attīstībai. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 23 tabulas un izmantoti 57 informācijas avoti. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba nobeigumā ir formulēti 19 secinājumi un izvirzīti 5 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, ārpakalpojumu uzņēmumi, konkurētspējas faktori, konkurētspējas novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing services, competitiveness factors, evaluation of competitiveness
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 13:10:40