Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu analīze un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Process Analysis and Improvement in the Riga Social Service"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Aija Medne
Anotācija Birķis K. K. Procesu analīze un pilnveide Rīgas Sociālajā dienestā: Bakalaura darbs / K. K. Birķis, G. Eglīte. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 6 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 5 avoti latviešu, 28 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir apzināt, analizēt un sniegt pilnveides priekšlikumus “Valsts finansētā asistenta pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti” procesam Rīgas Sociālajā dienestā. Pirmajā daļā apskatītas un salīdzinātas procesu pilnveides teorijas par ISO 9001:2015 un ISO 9004:2018 standartu prasībām attiecībā uz procesu pieeju, par procesu analīzes metodēm, Lean instrumentiem un darbinieku kompetenču izvērtēšanu sociālo pakalpojumu procesos. Otrajā daļā raksturots pētāmais process un tā nozīme organizācijas uzdevumu īstenošanā, izvērtētas Starptautiskās standartizācijas organizācijas noteiktās prasības, kas jāievieš, lai organizācijā tiktu sekmīgi īstenota procesu pieeja, process analizēts ar cēloņu-seku diagrammu pēc pakalpojuma procesa klasifikācijas modeļa un vērtību plūsmas kartēšanu. Ekspertintervijas laikā noteiktas nepieciešamās kompetences procesā iesaistītajiem darbiniekiem un ar Delfu metodi noteiktas kritiski nepieciešamās kompetences procesā iesaistītajiem darbiniekiem. Trešajā daļā sniegti priekšlikumi procesa pilnveidošanai par procesu pieejas īstenošanu un Lean instrumentu pielietošanu. Sastādīta kompetenču novērtēšanas matrica procesā iesaistīto darbinieku vērtēšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – turpmāko procesa gaitu un rezultātus nosaka procesa uzsākšanai iegūtā informācija jeb ieguldījums (Input) un tā precīza fiksēšana klienta lietas dokumentācijā. Nozīmīgi ir regulāri pārskatīt procesus un ieviest pilnveides pasākumus, tādējādi nosakot vēlamo procesa ieguldījumu un procesa riskus. Sekmīgu rezultātu sasniegšanai procesu pieeja īstenojama sistemātiski, ieviešot to kompleksi ar Lean instrumentiem, tādējādi mazinot laika ieguldījumu procesā un kļūdu pieļaušanas iespējamību.
Atslēgas vārdi Process, Procesu vadība, Kvalitātes vadība, Analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, Process management, Quality Management, Analysis
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 22:51:44