Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sociālās nevienlīdzības mazināšanas scenāriji Latvijā
Nosaukums angļu valodā Scenarios for Tackling Social Inequalities in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Sociālās nevienlīdzības mazināšanas iespējas Latvijā”. Ienākumu nevienlīdzības problēma Latvijā ir ļoti būtiska, jo plaisa starp trūcīgāko un turīgāko iedzīvotāju daļu Latvijā ir viena no augstākām Eiropas Savienībā. Augsta ienākumu nevienlīdzība ilgtermiņā negatīvi ietekmē ekonomikas izaugsmi un valsts attīstības rādītājus. Darba mērķis ir veikt sociālo problēmu analīzi Baltijas valstīs, salīdzinot sociālās jomas attīstību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar vidējiem ES rādītājiem, kā arī veikt Baltijas valstu sociālās politikas analīzi, analizēt ekspertu viedokļus un, pamatojoties uz secinājumiem, piedāvāt priekšlikumus sociālās situācijas uzlabošanai Latvijā. Maģistra darba objekts: Sociālās nevienlīdzības problēma Latvijā. Maģsitra darba priekšmets: Sociālās nevienlīdzības problēmas risinājuma izstrāde Latvijā. Maģistra darbā secināts, ka sociālā dimensija ir nozīmīga gan ekonomiskās, gan arī ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, tāpēc Latvijas valdībai liela uzmanība jāpievērš sociālās jomas attīstībai. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmā ir teorētiskā daļa, kur tiek izskatīta pieejamā literatūra, lai izprastu, kāda ir ienākumu nevienlīdzības nozīme, mērīšanas iespējas un to ietekmējošie faktori pasaulē. Darba otrajā daļā, pamatojot ar pirmajā daļa apkopoto teoriju, tiek analizēta ekonomikas izaugsmes rādītāju un citu faktoru ietekme uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Baltijas valstu rādītāji tiek skatīti Eiropas Savienības visu EU-28 valstu un Baltijas valstu savstarpējā kontekstā. Darba trešās daļas mērķis ir aptaujāt ekspertus un noskaidrot viņu viedokli par esošo sistēmu, kā arī izstrādāt divus modeļus ienākumu un sociālās nevienlīdzību mazināšanai. Darba pētnieciskajā daļā ir izmantotas divas metodes. Pirmā ir statistiskās datu apstrādes metode, kas tiek pielietota darba otrajā sadaļā. Un kvalitatīvā metode - tiešās daļēji strukturētās ekspertu intervijas, kurās balstās darba trešā daļa. Maģistra darba nobeigumā autors sniedz secinājumus, kas radušies darba izstrādes gaitā, un izvirza priekšlikumus sociālās nevienlīdzības mazināšanai Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 129 lapas, darbā ir iekļautas 25 tabulas un 23 attēli.
Atslēgas vārdi ienākumu nevienlīdzība, nabadzība, sociālā nevienlīdzība, IIN, Džini koeficients, nodokļu politika, sociālo pabalstu sistēma, VSAIO
Atslēgas vārdi angļu valodā income inequality, poverty, social inequality, personal income tax, Jeannie’s ration, tax policy, system of social benefits, VSAIO
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 14:41:18