Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Jauniešu motivācija iesaistei darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai”
Nosaukums angļu valodā “Motivation of Young People for Integration in the Labour Market and Improvement of Life Quality”
Autors Laura Malinovska
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: “Jauniešu motivācija iesaistei darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai”. Aizvien palielinoties vidējam iedzīvotāju vecumam, mainās iedzīvotāju vecuma skaitliskais samērs. Tas atsaucas uz līdzšinējā labklājības līmeņa uzturēšanu, kam jāsekmē tikpat augstas dzīves kvalitātes saglabāšana. Ņemot vērā, ka samazinās darbspējīgo iedzīvotāju skaits, palielinās pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, tomēr nodokļu ieņēmumiem jānodrošina pietiekošs apmērs visu funkciju veikšanai, gados jaunu cilvēku veiksmīga iekļaušana darba tirgū ir viens no jautājumiem, kas aktuāls tieši Latvijai. Pētījuma objekts ir jauniešu motivācija iesaistei darba tirgū Viļānu novadā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt jauniešu nodarbinātības iespējas Viļānu novadā un izpētīt jauniešu samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz Viļānu novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, kā arī sniegt priekšlikumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi ir analizēt literatūru par nodarbinātību ierobežojošajiem faktoriem, to ekonomisko ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem, jaunieša dzīves kvalitāti, apstākļiem, kas veicina vai ierobežo jauniešu motivāciju iesaistei darba tirgū, veikt darbaspēka nodokļu analīzi un raksturojumu Latvijā, salīdzinot to ar Vācijas un Austrijas darbaspēka nodokļiem, izpētīt bezdarbu reģionālā kontekstā, uzmanību vēršot Viļānu novada jauniešu nodarbinātības iespējām un pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumu apjomam, veikt 15-29 gadus vecu Viļānu novada jauniešu aptauju par nodarbinātības jomas jautājumiem, kā arī izstrādāt secinājumus un priekšlikumus Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām, kur pirmā daļa ir teorētiskā daļa, kurā aprakstīta bezdarba un nelegālās nodarbinātības situācija Latvijā un šo komponenšu ietekme uz jaunieša dzīves kvalitāti. Otrajā daļā tiek aprakstīti jauniešu nodarbinātību ietekmējošie faktori, kuri ierobežo vai veicina jaunieša spēju kļūt par oficiālā darba tirgus dalībnieku. Trešajā daļā tiek pētīti un aprakstīti Latvijas, Vācijas un Austrijas darbaspēka nodokļi, tos savstarpēji salīdzinot. Ceturtajā daļā tiek izpētīti jauniešu nodarbinātību un dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori Viļānu novadā, analizējot gan pašvaldības budžetu, jauniešu bezdarbu un bruto ieņēmumu apjomu, gan apzinot šodienas un nākotnes izaicinājumus jauniešu nodarbinātības jomā Viļānu novadā. Darba kopējais apjoms ir 59 lappuses, tas sastāv no 4 daļām, darbā tika ievietotas 14 tabulas, 12 attēli, 7 pielikumi, kā arī tika izmantoti 34 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Nodarbinātība; Jaunieši; Darba tirgus; Pašvaldība; Budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā Employment; Youth; Labor market; Municipality; Budget
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 14:10:22