Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekta izstrādāšana"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of the Project of a Company Development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Mg.oec D.Ščeulovs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekta izveide. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projektu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Diplomprojekta apjoms ir 71.lpp., kur ir ievietotas 23 tabulas, 15 attēli un izmantotas 26 formulas. Darba izstrādē tika izmantoti 21 literatūras avoti, tai skaitā interneta avoti. Darbam ir pievienoti pielikumi, kuri tika izmantoti darbā. Pievienota grafiskā daļa, kurā atspoguļoti 17 attēli. Diplomprojektu veidojot tiek apskatīta un analizēta uzņēmuma dati par pēdējiem 3 gadiem ( 2008.g., 2009.g. un 2010.gadu). Darbā tiek apskatīts cik efektīvi tiek izmantoti esošie resursi ( cilvēku resursi, halles resursi, krājumu resursi) un apskatītas alternatīvas efektīvākai resursu izmantošanai. Projektu daļā tiek izpētīta uzņēmuma finansiālā puse, kur pēc pieejamiem datiem var iegūt datus veicot vertikālo un horizontālo analīzi, likviditātes rādītāju analīzi, bankrota prognazēšanu, peļnas vai zaudējuma aprēķinu, rentabilitātes rādītāju aprēķinu, maksātspēja aprēķinu, operatīvo finanšu ciklu. Pēc datiem var redzēt, cik efektīvi darbojas uzņēmums ar esošo organizatorisko struktūru. Tiek apskatīta organizatoriskā struktūra un tā tiek pilnveidot ( pārveidota), lai palielinātu efektīvāku darbinieku noslogotību, kas palielinātu uzņēmuma peļņu. Darbā tiek apskatītas alternatīves halles izmantošanai periodos, kad netiek rīkotas izstādes. Kā arī tiek apskatīta darbinieku motivēšanas sistēma. Tiek izdarīti secinājumi un izveidoti priekšlikumi darbības uzlabošanai. Thnoloģiskajā daļā tiek apskatītas datu ieguves, apstrādes metodes un lēmumu pieņemšana, lai veidotu jaunu izstādi, projektu. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta patreizējā situācija darba aizsardzības jomā uzņēmumā un pasākumi, kas jāveic lai uzlabotu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā.
Atslēgas vārdi organizatoriskās struktūras pārveidošana, esošo resursu efektīva izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā organizational transformation, the effective use of resources
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 14:40:23