Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Energoresursu izmantošanas modelis Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Energy consumption model in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G.Kozaka
Anotācija Svarīgākā problēma Latvijas enerģētikas sistēmā ir valsts nespēja nodrošināt enerģijas patērētājus ar visiem nepieciešamiem energoresursiem, kas nozīme energoresursu piegādes drošības zemo līmeni, jo lielu daļu Latvijas energobilancē aizņem fosilais kurināmais, kuru jāimportē no citām valstīm. Otra nozīmīga un aktuāla problēma ir tāda, ka no 2004.gada Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpēc valstij jāseko Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes ieviestām direktīvām un jāievēro visas noteiktas prasības enerģētikas jautājumos. Maģistra darba temata aktualitāte ir pamatota ar to, ka tautsaimniecības nozares jānodrošina ar nepieciešamiem energoresursiem pietiekamā daudzumā, ievērojot normatīvo aktu noteikumus un standartus. Pētījuma objekts ir energoresursu izmantošana Latvijā, savukārt priekšmets ir Latvijas enerģētikas attīstības nodrošināšana uz biodīzeļdegvielas izmantošanas modeļa pamata. Maģistra darba hipotēze pamatojoties uz biodīzeļdegvielas izmantošanas modeļa var sagaidīt, ka šī energoresursa patēriņš pieaugs, kas savukārt samazinās importētas fosilās degvielas patēriņu. Vadoties no iepriekšminēta, maģistra darba mērķis ir paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā. Maģistra darbā ir 2 novitātes: 1. Izstrādāts modelis vienādojums ar mainīgiem: pastāvīgo iedzīvotāju skaits, IKP un patēriņa cenu indekss. Ar šī modeļa palīdzību ir prognozēts energoresursu gala patēriņš; 2. Izveidots energoresursu izmantošanas modelis, kurš parāda enerģijas pieprasījuma, ražošanas un piegādes, energoresursu un to izmantošanas ietekmējošu faktoru savstarpējo sasaisti. Analītiskā daļā tiek izanalizēta galvenā ekonomiskā radītāja IKP dinamika, tiek aprēķināti energoresursu ražošanas un patēriņa radītāji uz IKP 1000 Ls. Ir izanalizēta Latvijas energobilances sastāvdaļa energoresursu gala patēriņa dinamika, katra energoresursu īpatsvars tajā. Izpētīti galvenie enerģijas patērētāji valstī 5 galvenās tautsaimniecības nozares mājsaimniecības, rūpniecība un būvniecība, komerciālais un sabiedriskais sektors, transporta nozare un citas nozares, ir izanalizēta energoresursu patēriņa struktūra katrā nozarē. Teorētiskajā daļā tiek izpētīti energoresursu izmantošanas ietekmējošie faktori, tie tiek klasificēti 6 grupās: ekonomiskie, politiskie, demogrāfiskie, ģeogrāfiskie, klimatiskie un tehnoloģiskie. Tabulās un grafiskos ir paradīta šo faktoru ietekmē dažādu energoresursu patēriņā. Ņemot energoresursu gala patēriņu par rezultatīvo y pazīmi, bet pastāvīgo iedzīvotāju skaitu, iekšzemes kopproduktu un patēriņa cenu indeksu par faktoriālām x pazīmēm, ir izstrādāts vienādojums, ar kura palīdzību ir veikta energoresursu gala patēriņa prognoze līdz 2013.gadam. Šajā daļā tiek izveidots energoresursu izmantošanas modelis, kurā redzamas savstarpējas saistības starp enerģijas pieprasījumu, ražošanu un piegādi, energoresursiem un to izmantošanas ietekmējošiem faktoriem. Zinātniski praktiskajā daļā tiek veikts pētījums biodīzeļdegvielas izmantošanas jomā, biodīzeļdegvielai ir pielāgots energoresursu izmantošanas modelis no teorētiskās daļas. Pamatojoties uz MK noteikumiem par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, ir prognozēts biodīzeļdegvielas patēriņš Latvijā, aprēķināti nepieciešamās rapšu ražas un sējumu platības, lai nodrošinātu Latvijas ražotājus ar izejvielām biodīzeļdegvielas ražošanai. Pirmais attīstības scenārijs paredz, ka biodīzeļdegvielas piemaisījums fosilajā sastāda 4,5%, otrajā scenārijā piemaisījuma īpatsvars ir 5%, bet trešais scenārijs paredz, ka katru gadu biodīzeļdegvielas īpatsvars pieaug par 0,5%, no 5% 2011.gadā līdz 6% 2013.gadā, lai līdz 2020.gadam šīs rādītājs sasniegtu 10%, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 200928EK Par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu mērķis.
Atslēgas vārdi Energoresursi, biodīzeļdegviela, energoresursu patēriņš
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy resources, biodiesel, energy consumption
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 13:30:28