Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma aģentūras darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a travel agency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tūrisma aģentūras darbības attīstības projekts. Darba temats izvēlēts, lai palīdzētu uzņēmumam, tūrisma aģentūrai, izveidot darbības attīstības perspektīvas. Temata aktualitāti var argumentēt, velkot paralēles ar nozares attīstības plāniem. Latvijas tūrisma piedāvājums ir vērsts uz dažādām tūristu interesēm (kultūras, aktīvais, rekreatīvais, konferenču tūrisms) un aptver plašu mērķa auditoriju. Darbs veidots izmantojot analīzes un izpētes metodes. Darba mērķis ir tūrisma aģentūras AP SAULI darbības analīze un priekšlikumu izstrāde darbības attīstībai. Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt nozari; 2) izanalizēt teorētisko literatūru; 3) veikt uzņēmuma vispārēju novērtējumu; 4) analizēt uzņēmuma finansiālos rādītājus; 5) veikt mērķa tirgus analīzi; 6) izstrādāt filiāles atvēršanas projektu; 7) aprēķināt uzņēmuma ienākumus un izdevumus; 8) prognozēt peļņu vai zaudējumus jaunatvērtajā filiālē. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām, nodaļām, apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmā daļa sastāv no trīs nodaļām un piecām apakšnodaļām. Otrā daļa sastāv no trīs nodaļām un desmit apakšnodaļām. Ievadā sniegta informācija par tēmas aktualitāti, mērķi, uzdevumiem un galvenajiem informācijas avotiem. Analītiskajā daļā raksturota tūrisma nozare, aģentūras AP SAULI saimnieciskā darbība, tās finanšu analīze, noteikti pētāmie rādītāji un formulētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā sniegtas uzņēmuma iespējamās attīstības perspektīvas, to ieviešana uzņēmuma darbībā un rezultāts. Tehnoloģiskajā daļā izveidots aģentūras AP SAULI mājas lapas pilnveidošanas plāns un tehnoloģiskais izpildījums. Darba un dabas aizsardzības daļā izpētīti darba vietā pastāvošie riski, kas saistīti ar darba telpu risku novērtējumu un darba vietu risku novērtējumu, izstrādāti pasākumi to novēršanai. Diplomprojekta nobeiguma daļā izteikti secinājumi, par darbā veiktajiem pētījumiem un analīzi. Pēc secinājumu apkopošanas izteikti priekšlikumi, par uzņēmumu attīstības iespējām. Diplomprojekta apjoms ir 85 lapas. Kā uzskates materiāli izmantotas 17 tabulas un 44 attēli, darbam pievienoti 4 pielikumi. Kursa darba tapšanas gaitā izmantoti 10 publicētie literatūras avoti un 16 elektroniskie resursi.
Atslēgas vārdi Tūrisma aģentūras darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement project for a travel agency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 00:36:59