Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumam"
Nosaukums angļu valodā "Marketing strategy development for an enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt. Mg.oec. I.Andersone
Recenzents Mg.oec. I.Jansone
Anotācija Bakalaura darba autore: Konstantinova J. (2011) Bakalaura darba tēma: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt uzņēmuma VAS Starptautiska lidosta Rīga iekšējo un ārējo vidi, kura ir nozīmīga stratēģiskās plānošanas procesa sastāvdaļa un to darbību noteicošus faktorus, ka arī izanalizēt un pilnveidot galvenās attīstības stratēģijas un izstrādāt tirgzinības stratēģijas rīcības plānu vienam gadam. Pirmajā darba daļā autore apskata teorētisko izklāstu par stratēģijas būtību, to nepieciešamību, ka arī izanalizē stratēģijas izstrādāšanas procesu. Bakalaura darbā akcents tiek pievērsts uz pakalpojumu uzņēmuma tirgzinības stratēģijas veidiem, kur sīkāk tika analizēts tādi jēdzieni ka diferenciācijas vadīšana, pakalpojumu kvalitātes vadīšana, produktivitātes vadīšana, produktu atbalsta pakalpojumu vadība un starptautiskas tirgzinības stratēģijas. Otrajā bakalaura darba daļā tika izanalizēts konkrētais uzņēmumus VAS Starptautiska lidosta Rīga, to tirgzinības vides analīze (tiešas un netiešas ietekmes vides), pieejama informācija tika sadalīta iekšējos (stiprās un vājās puses) un ārējos (iespējas un draudi) faktoros izmantojot SVID analīzi un tika izanalizētas iespējas tekoša biznesa attīstīšanai ar Ansofa tirgus attīstības matricu. Nobeiguma tika izveidots īstermiņa rīcības plāns tirgzinības stratēģijas realizēšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir ka bakalaura darbā analizētās mārketinga stratēģijas darbības norāda uz iespējamās efektivitātes pilnveidošanu. Pētījumu rezultātā autore atradusi veidu, kā pilnveidot uzņēmuma mārketinga stratēģijas darbību, tas ir pircēju saglabāšanas un piesaistīšanas stratēģija, pārdomāta stratēģija pret konkurentiem, kā arī inovāciju ieviešana. Darba sastāv no ievada, divām nodaļām, un nobeigumam. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 20 att., 14 tab., bibliogrāfija 29 avoti latviešu, 9 angļu un 2 krievu valodā.
Atslēgas vārdi Tirgzinības strātēģija uzņēmumam VAS "Starptautiska lidosta RĪga"
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy company International airport Riga
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 20:33:00