Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts "
Nosaukums angļu valodā "Service company development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekts „Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” ir uzrakstīts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt līdzšinējo uzņēmuma SIA ”Calluna” darbību, piedāvāt un parādīt uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām ( analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības kā arī grafiskās daļas), secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma darbības analīze, kurā ir iekļauta organizatoriskā struktūra, piedāvāto pakalojumu raksturojums (neto apgrozījuma struktūra), uzņēmuma mārketinga vides analīze (lielāko konkurentu novērtējums pēc vispārējās novērtēšanas metodes, piegādātāji, klienti), veikta finanšu analīze (bilances dinamikas analīze, peļņas vai zaudējumu dinamikas analīze, ieņēmumu un izmaksas struktūras analīze) un SVID analīze, nosakot uzņēmuma darbības problēmas. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai, ieviešot jaunus pakalpojumus „Ziemassvētku egles un to dekorēšana” un „Adventes vainagi”, kā arī tika piedāvāti jauno un esošo pakalpojumu virzīšanas tirgū pasākumi (reklāma, pārdošanas veicināšana un tiešā pārdošana) klientu piesaistei un lielākai uzņēmuma atpazīstamībai tirgū. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta mājas lapas izveide, kas ir viens no jauno un esošo pakalpojumu virzīšanas tirgū pasākumiem. Darba un dabas aizsardzības daļā izanalizēti un novērtēti uzņēmumā pastāvošie darba vides riski un ir izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns risku samazināšanai. Grafiskajā daļā tika attēloti grafiki un tabulas, kas ir veidotas vadoties no diplomprojekta rakstīšanas gaitā iegūtiem rezultātiem. Diplomprojekta apjoms ir 72 lappuses, satur 29 tabulas, 34 attēlus un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Service company development project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 16:02:44